SFS 2007:551 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2007:551 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
070551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 1 § bokföringslagen

(1999:1078) skall ha följande lydelse.

8 kap.

1 §

Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisnings-

sed. Finansinspektionen ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed i
sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kre-
ditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning
i försäkringsföretag i den utsträckning det är påkallat av dessa företags sär-
art.

Av 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag, 1 kap. 4 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 23 kap.
15 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden följer att regeringen el-
ler den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
redovisning för finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:551

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.