SFS 2007:596 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

070596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i bokföringslagen (1999:1078)

skall införas en ny paragraf, 5 kap. 12 §, samt närmast före 5 kap. 12 § en ny
rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Kassaregister

12 §

I lagen (2007:592) om kassaregister m.m. finns bestämmelser om an-

vändning av kassaregister i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

SFS 2007:596

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.