SFS 2015:821 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

150821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 och 5 §§ och 7 kap. 3 a §

bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

2 Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning.

Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Be-
loppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor.

När årsbokslutet upprättas, ska följande bestämmelser i årsredovisningsla-

gen (1995:1554) tillämpas:

1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om de

tillägg som ska göras till nettoomsättningen,

1 kap. 4–6 §§ om koncern, intresseföretag m.m.,
2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
2 kap. 3 a § om väsentlighet,
2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
2 kap. 7 § om undertecknande,
3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,
3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,
3 kap. 9 § om redovisning av avsättningar,
3 kap. 11 § första stycket om resultaträkning i förkortad form,
4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstill-

gångar,

4 kap. 3 § första stycket om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,
4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,
4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,
4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och
4 kap. 15 a § om värdering av avsättningar.

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse 2010:1514.

SFS 2015:821

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:821

5 §

3

I årsbokslutet ska företaget lämna de ytterligare upplysningar som

anges i andra och tredje styckena.

Upplysningar ska lämnas om:
1. vilka principer för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder som

har tillämpats,

2. hur värdet av varje post som tas upp som anläggningstillgång i balans-

räkningen har beräknats,

3. hur stor del av de totala skulderna som ska betalas senare än ett år efter

balansdagen,

4. ställda säkerheter, med angivande av säkerheternas omfattning, art och

form, och

5. summan av garantiåtaganden, ekonomiska åtaganden och eventuella för-

pliktelser som inte tas upp i balansräkningen (eventualförpliktelser).

Om företaget har ändrat redovisningsprinciper, ska en upplysning lämnas

om detta. Skälen för ändringen ska anges.

7 kap.

3 a §

4

Trots bestämmelserna i 2 § får ett företag förvara maskinläsbara me-

dier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat land inom
Europeiska unionen om

1. platsen för förvaring och varje ändring av denna plats anmäls till Skatte-

verket eller, när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn,
till Finansinspektionen,

2. företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar

elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under
arkiveringstiden, och

3. företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram räkenskapsinformatio-

nen i Sverige i sådan form som avses i 1 § 1 eller 2.

Första stycket gäller också förvaring i ett land utanför Europeiska unionen

med vilket det finns rättsliga instrument om ömsesidigt bistånd med en räck-
vidd som är likartad med de som föreskrivs i

– rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd

för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder, i
den ursprungliga lydelsen,

– rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt

samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/
EEG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/107/EU, och

– rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om adminis-

trativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, i lydelsen enligt
rådets förordning (EU) nr 517/2013.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

3 Senaste lydelse 2010:1514.

4 Senaste lydelse 2003:1135.

background image

3

SFS 2015:821

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.