SFS 1982:151

820151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:151 Lag

Utkom från trycket

den 30 mars 19 82

om ändring i bokföringslagen (1976:125);

utfärdad den 18 mars 1982.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 22 § bokföringslagen (1976:125)

skall ha nedan angivna lydelse.

22

Allt räkenskapsmaterial skall bevaras i ordna t skick och på betryg­

gande sätt inom landet under minst tio år från utgången av det kalenderår

då räkenskapsåret avslutades. Vad nu sagts gäller också avtal och andra

handlingar av särskild betydelse för att belysa rörelsens ekonomiska för­
hållanden.

Skyldighet att som räkenskapsmaterial bevara material enligt 10 § första

stycket 3 upphör, om registrerade uppgifter på betryggande sätt föres över

till vanlig läsbar form eller till film eller annat material med registreringar i

mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel.

Om särskilda skäl föreligger, får länsstyrelsen för visst fall tillåta, att rä­

kenskapsmaterial i vanlig läsbar form förstöres före utgången av den i

första stycket angivna tiden. Materialet skall därvid under betryggande
former mikrofilmas eller kopieras på likvärdigt sätt. Kopiorna skall ordnas
så att sökta uppgifter lätt kan återfinnas och läsas samt bevaras under den
tid som återstår av den i första stycket angivna tiden.

Tillstånd som avses i tre dje stycket medges dock av bankinspektionen

eller försäkringsinspektionen när det gäller rörelse som står under respek­

tive myndighets tillsyn.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1982 .

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

436

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

'Prop. 1981/82:85, JuU 31. rskr 159 .

^ Senaste lydelse 1976:991.

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.