SFS 1987:463

870463.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:463

Utkom från trycket

den 17 juni 1987

Lag

om ändring i bokföringslagen (1976:125);

utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § bokföringslagen skall ha

följande lydelse.

12

Räkenskapsåret skall omfatta tolv månader. Annat räkenskapsår

än kalenderår (brutet räkenskapsår) skall omfatta tiden den 1 ma j-den 30

april, den 1 juli-den 30 juni eller den 1 september-den 31 augusti. Om det

med hänsyn till det al lmännas ekonomiska intresse eller andra omständig­
heter finns synnerliga skäl, kan regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer medge att annan period av tolv hela månader skall utgöra
räkenskapsår.

När bokföringsskyldighet inträder eller räkenskapsåret lägges om, får

räkenskapsåret avse kortare tid än tolv månader eller utsträckas att omfat­
ta högst aderton månader. Avkortning av räkenskapsåret får också göras
om bokföringsskyldigheten upphör.

Tillämpas brutet räkenskapsår, får omläggning av räkenskapsåret ske till

kalenderår. I annat fall far omläggning av räkenskapsåret ej ske med
mindre tillstånd därtUl ges av länsskattemyndigheten.

Den som är bokföringsskyldig i f råga om flera rörelser skall använda

samma räkenskapsår för dessa. Föreligger synnerliga skäl, kan regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer medge att olika räkenskapsår

far användas. För att få samma räkenskapsår för flera rörelser får omlägg­

ning av räkenskapsår ske utan särskilt tillstånd.

Fjärde stycket äger motsvarande tillämpning på räkenskapsår inom kon­

cern.

Denna lag träder i kraft den I juli 1987 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

1028

' Prop. 1986/87: 101, LU 30, rskr. 265.

^ Senaste lydelse 1986: 1298.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.