SFS 1990:665

900665.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:665

|;j'' om ändring 1 bokföringslagen (1976:125);

Utkom från try cket

den 26 juni 199 0

Utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § bokföringslagen (1976:125)

skall ha följande lydelse.

12

Räkenskapsåret skall omfatta tolv månader. För enskild näringsid­

kare, dödsbo, handelsbolag där fysisk person eller dödsbo skall beskattas

för bolage ts inkomst och sådan samfäliighetsforvaltande juridisk person
som avses i 53 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370) skall kalender­
året utgöra räkenskapsår. Annan bokföringsskyldig får tillämpa annat

räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår). Brutet räkenskapsår

skall omfatta tiden den 1 m aj-den 30 april, den 1 ju li-den 30 juni eller
den 1 september—den 31 augusti.

Om det med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse eller an dra

omständigheter finns synnerliga skäl, kan regeringen eller myndighet som

• reg eringen bestämmer medge att annan period av tolv hela månader än

som följer av första stycket skall utgöra räke nskapsår.

När bokföringsskyldighet inträder eller räkenskapsåret lägges om, får

' Prop. 1989/90: 110, .SkU30, rskr. 356 .

' Senaste lydelse 1 990; 368.

1287

¬

background image

SFS 1990:665

räkenskapsåret avse kortare tid än tolv månader eller utsträckas att omfat
ta högst aderton månader. Avkortning av räkenskapsåret får också göra

om bokforingsskyidlgheten upphör.

Tillämpas brutet räkenskapsår, får omläggning av räkenskapsåret ske till

kalenderår. I annat fall får omläggning av räkenskapsåret ej ske med
mindre tillstånd därtill ges av skattemyndigheten.

Den som är bokföringsskyldig i fråga om flera rörelser skall använd a

samma räkenskapsår för dessa. Föreligger synnerliga skäl, kan rege ringen
eller myndighet som regeringen bestämmer medge att olika räkenskapsår
får användas. För att få samma räkenskapsår för flera rörelser får o mlägg­

ning av räkenskapsår ske utan särskilt t illstånd.

Femte stycket äger motsvarande tillämpning på räkenskapsår inom kon­

cern.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1990. Skall kalenderåret enligt de n ya

bestämmelserna utgöra räkenskapsår gäller följande. Ett brutet räken­

skapsår, som har börjat löpa före ikraftträdandet och som omfattar del av
år 1991, skall avkortas så att det slutar den 31 december 1990. Ett bru tet

räkenskapsår som börjar löpa under perioden den 1 juli — den 31 de cem­

ber 1990 skall avkortas så att det slutar den 31 december 1990 eller
förlängas så att det slutar den 31 december 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIV ALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.