SFS 2016:1058 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

161058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § och rubriken närmast före

6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

6 kap.

När den löpande bokföringen ska avslutas med en årsredovisning

1 §

2

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för

varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentlig-
göra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,
2. ekonomiska föreningar,
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,
3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS),

3 b. konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den

25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium),

3 c. europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av
den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska
partier och europeiska politiska stiftelser,

4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser

som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en
viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av
2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

1 Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.

2 Senaste lydelse 2014:1387.

SFS 2016:1058

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1058

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av

följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för
intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.