SFS 2017:437 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2017:437 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
170437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CKCEMH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:CKCEMG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:CKCFFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CKCELG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1078)</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 2 kap. 7 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 7 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 1 kap. 2 �, 4 kap. 6 �, 7 kap. 5 � och rubriken n�rmast f�re 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken till 8 kap. ska lyda Utvecklandet av god redovisningssed</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samt bemyndiganden,</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras �tta nya paragrafer, 2 kap. 7 och 8 ��, 4 kap. 79 ��,</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">6 kap. 3 a och 3 b �� och 8 kap. 2 �, och n�rmast f�re 2 kap. 7 � och 4 kap. 7 �<br/>nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:525px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�retag: en fysisk eller juridisk person som �r bokf�ringsskyldig enligt</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. verksamhet: n�ringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bokf�ringsskyldighet enligt denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. moderf�retag: f�retag som utg�r moderf�retag enligt definitionen i</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554),</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. koncern: vad som utg�r koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 � �rsredo-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">visningslagen,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. filial: ett s�dant avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning som om-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">fattas av lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m. eller ett kontor som till-<br/>h�r en europeisk ekonomisk intressegruppering med s�te utomlands,</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. bokf�ringspost: varje enskild notering i grundbokf�ringen eller huvud-</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">bokf�ringen,</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. aff�rsh�ndelser: alla f�r�ndringar i storleken och sammans�ttningen av</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ett f�retags f�rm�genhet som beror p� f�retagets ekonomiska relationer med<br/>omv�rlden, s�som in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder<br/>samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8<i>. </i>verifikation: de uppgifter som dokumenterar en aff�rsh�ndelse eller en</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vidtagen justering i bokf�ringen,</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. r�kenskapsinformation:</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2010:1514.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:437</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:437</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">a) s�dana sammanst�llningar av uppgifter som avses i<br/> 4 kap. 3 � (balansr�kning),<br/> 5 kap. 1 � (grundbokf�ring och huvudbokf�ring),<br/> 5 kap. 4 � (sidoordnad bokf�ring),<br/> 5 kap. 6 � (verifikation),<br/> 5 kap. 7 � (handling m.m. som en verifikation h�nvisar till),<br/> 5 kap. 11 � (systemdokumentation och behandlingshistorik),<br/> 6 kap. 2 � (�rsredovisning),<br/> 6 kap. 4 och 5 �� (�rsbokslut),<br/> 6 kap. 6 � (f�renklat �rsbokslut), samt<br/> 6 kap. 8 � (specifikation av balansr�kningspost),<br/>b) avtal och andra handlingar av s�rskild betydelse f�r att belysa verksam-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">hetens ekonomiska f�rh�llanden, samt</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) s�dana uppgifter i �vrigt som �r av betydelse f�r att det ska g� att f�lja</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och f�rst� de enskilda bokf�ringsposternas behandling i bokf�ringen,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. nettooms�ttning: int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda tj�nster som</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ing�r i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade rabatter,<br/>merv�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retag som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � ska vid till�mpningen</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">av best�mmelser i denna lag som h�nf�r sig till nettooms�ttning, till nettoom-<br/>s�ttningen l�gga bidrag, g�vor, medlemsavgifter och andra liknande int�kter.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>N�r utl�ndska juridiska personer och utomlands bosatta fysiska <br/>personer �r bokf�ringsskyldiga</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En utl�ndsk juridisk person som ska bedriva sin n�ringsverksamhet i</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Sverige genom en filial �r bokf�ringsskyldig f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En utomlands bosatt fysisk person som bedriver n�ringsverksamhet i Sve-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">rige �r bokf�ringsskyldig f�r verksamheten. Det som s�gs i 6 � andra stycket<br/>om f�rfogandet �ver vissa fastigheter g�ller �ven i fr�ga om s�dana personer.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:616px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Utl�ndska f�rs�kringsgivare och utl�ndska tj�nstepensionsinstitut som</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">bedriver verksamhet som avser skadef�rs�kring eller �terf�rs�kring av skade-<br/>f�rs�kring genom en s�dan generalagent eller generalrepresentation som avses i<br/>1 kap. 9 eller 12 � lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nste-<br/>pensionsinstituts verksamhet i Sverige, �r bokf�ringsskyldiga f�r verksamheten<br/>under f�ruts�ttning att verksamheten bedrivs fr�n ett s�dant fast driftst�lle som av-<br/>ses i 2 kap. 29 � inkomstskattelagen (1999:1229).</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Aff�rsh�ndelserna ska kunna presenteras i en och samma redovis-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag, eko-<br/>nomiska f�reningar, sparbanker, medlemsbanker och f�rs�kringsf�retag f�r<br/>dock redovisningsvalutan i st�llet vara euro.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2010:2064.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:437</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Byte av redovisningsvaluta f�r ske endast vid ing�ngen av ett nytt r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">skaps�r. Best�mmelser om omr�kning i samband med byte av redovisnings-<br/>valuta finns i �rsredovisningslagen (1995:1554).</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om f�retaget har bytt redovisningsvaluta, f�r ett nytt byte g�ras endast om</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">Skatteverket till�ter det. Tillst�nd f�r v�gras endast om det finns anledning att<br/>anta att bytet har ett otillb�rligt syfte.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Trots f�rstatredje styckena f�r ett avdelningskontor som �r bel�get utom-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">lands och som har sj�lvst�ndig f�rvaltning ha sin redovisning i en valuta som<br/>i det andra landet godtas som redovisningsvaluta.</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Utl�ndska f�retags verksamhet i Sverige</b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Bokf�ringsskyldighetens inneb�rd �r densamma f�r en filial som f�r ett</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">svenskt f�retag av motsvarande slag.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Filialen ska ha en egen bokf�ring som �r skild fr�n det utl�ndska f�retagets</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">bokf�ring i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i 7 � ska till�mpas �ven p� f�rs�kringsverksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">omfattas av 2 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett skadef�rs�kringsf�retag som bedriver sin verksamhet genom general-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">representation ska anses utg�ra en sj�lvst�ndig filial i f�rh�llande till ett annat<br/>skadef�rs�kringsf�retag som bedriver verksamhet genom samma generalre-<br/>presentation.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">N�ringsverksamhet som bedrivs i Sverige av en utomlands bosatt fysisk</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">person ska ha en egen bokf�ring som �r skild fr�n den fysiska personens bok-<br/>f�ring i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:573px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft30">Skyldigheten enligt 1 � att uppr�tta en �rsredovisning g�ller inte f�r en</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">filial, om det utl�ndska f�retaget lyder under lagstiftningen i en stat inom<br/>Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. har en r�ttslig form som �r j�mf�rbar med aktiebolaget,<br/>2. �r ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller v�rdepappersbolag av mot-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">svarande slag som de f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredo-<br/>visning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. �r ett f�rs�kringsf�retag av motsvarande slag som de f�retag som omfat-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tas av lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag, eller</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">4. �r ett europakooperativ.<br/>Om filialen till f�ljd av f�rsta stycket inte uppr�ttar n�gon �rsredovisning,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ska den i st�llet uppr�tta ett �rsbokslut. F�r �rsbokslutet till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. i en filial till ett f�retag som avses i f�rsta stycket 1 eller 4 och som inte</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">�r ett s�dant f�retag som avses i samma stycke 2 eller 3, best�mmelserna i 4,<br/>5, 7 och 8 ��, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. i en filial till ett f�retag som avses i f�rsta stycket 2, best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">2 kap. 2 � och 35 kap. lagen om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-<br/>pappersbolag, med undantag f�r h�nvisningen till 3 kap. 5 � �rsredo-<br/>visningslagen (1995:1554), och </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:437</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. i en filial till ett f�retag som avses i f�rsta stycket 3, best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">2 kap. 2 � och 35 kap. lagen om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag, med<br/>undantag f�r h�nvisningen till 3 kap. 5 � �rsredovisningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelserna i 3 a � ska till�mpas �ven p� f�rs�kringsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">som omfattas av 2 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett skadef�rs�kringsf�retag som bedriver sin verksamhet genom general-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">representation ska anses utg�ra en sj�lvst�ndig filial i f�rh�llande till ett annat<br/>skadef�rs�kringsf�retag som bedriver verksamhet genom samma generalre-<br/>presentation.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r best�mmelserna om �rsbokslut i 3 a � andra stycket 3 till�mpas, g�ller</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">inte de f�reskrivna begr�nsningarna i f�rsta stycket i den paragrafen till f�re-<br/>tag som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska<br/>samarbetsomr�det och till vissa slag av f�rs�kringsf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>F�rvaring av dokument m.m. som h�r till en verksamhet<i> </i></b><b>utomlands</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelserna i 2 � om f�rvaring i Sverige g�ller inte dokument, mik-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">roskrift, maskinl�sbara medier, utrustning och system som avser verksamhet<br/>som f�retaget bedriver genom ett avdelningskontor som �r bel�get utomlands<br/>och som har sj�lvst�ndig f�rvaltning, om f�retaget �r bokf�ringsskyldigt i det<br/>andra landet.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">f�reskrifter om bokf�ringsskyldighetens fullg�rande enligt 4 kap. 7 � och om<br/>utformning av och inneh�ll i den redovisning som enligt 6 kap. 3 a � ska l�m-<br/>nas f�r verksamhet i en filial till </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. ett utl�ndskt kreditinstitut, betalningsinstitut eller v�rdepappersbolag av</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">motsvarande slag som de f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rs-<br/>redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, och </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. ett utl�ndskt f�rs�kringsf�retag av motsvarande slag som de f�retag som</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">omfattas av lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">R�tten att meddela f�reskrifter g�ller �ven s�dan verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">4 kap. 8 � och 6 kap. 3 b �.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft45">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om bokf�ringslagen

(1999:1078)

dels att 2 kap. 7 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 2 kap. 7 � ska utg�,
dels att 1 kap. 2 �, 4 kap. 6 �, 7 kap. 5 � och rubriken n�rmast f�re 7 kap.

5 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken till 8 kap. ska lyda Utvecklandet av god redovisningssed

samt bemyndiganden,

dels att det ska inf�ras �tta nya paragrafer, 2 kap. 7 och 8 ��, 4 kap. 79 ��,

6 kap. 3 a och 3 b �� och 8 kap. 2 �, och n�rmast f�re 2 kap. 7 � och 4 kap. 7 �
nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

2

I denna lag betyder

1. f�retag: en fysisk eller juridisk person som �r bokf�ringsskyldig enligt

denna lag,

2. verksamhet: n�ringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av

bokf�ringsskyldighet enligt denna lag,

3. moderf�retag: f�retag som utg�r moderf�retag enligt definitionen i

1 kap. 4 � �rsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utg�r koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 � �rsredo-

visningslagen,

5. filial: ett s�dant avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning som om-

fattas av lagen (1992:160) om utl�ndska filialer m.m. eller ett kontor som till-
h�r en europeisk ekonomisk intressegruppering med s�te utomlands,

6. bokf�ringspost: varje enskild notering i grundbokf�ringen eller huvud-

bokf�ringen,

7. aff�rsh�ndelser: alla f�r�ndringar i storleken och sammans�ttningen av

ett f�retags f�rm�genhet som beror p� f�retagets ekonomiska relationer med
omv�rlden, s�som in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,

8. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en aff�rsh�ndelse eller en

vidtagen justering i bokf�ringen,

9. r�kenskapsinformation:

1 Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271.

2 Senaste lydelse 2010:1514.

SFS 2017:437

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:437

a) s�dana sammanst�llningar av uppgifter som avses i
 4 kap. 3 � (balansr�kning),
 5 kap. 1 � (grundbokf�ring och huvudbokf�ring),
 5 kap. 4 � (sidoordnad bokf�ring),
 5 kap. 6 � (verifikation),
 5 kap. 7 � (handling m.m. som en verifikation h�nvisar till),
 5 kap. 11 � (systemdokumentation och behandlingshistorik),
 6 kap. 2 � (�rsredovisning),
 6 kap. 4 och 5 �� (�rsbokslut),
 6 kap. 6 � (f�renklat �rsbokslut), samt
 6 kap. 8 � (specifikation av balansr�kningspost),
b) avtal och andra handlingar av s�rskild betydelse f�r att belysa verksam-

hetens ekonomiska f�rh�llanden, samt

c) s�dana uppgifter i �vrigt som �r av betydelse f�r att det ska g� att f�lja

och f�rst� de enskilda bokf�ringsposternas behandling i bokf�ringen,

10. nettooms�ttning: int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda tj�nster som

ing�r i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade rabatter,
merv�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�ttningen.

F�retag som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � ska vid till�mpningen

av best�mmelser i denna lag som h�nf�r sig till nettooms�ttning, till nettoom-
s�ttningen l�gga bidrag, g�vor, medlemsavgifter och andra liknande int�kter.

2 kap.

N�r utl�ndska juridiska personer och utomlands bosatta fysiska
personer �r bokf�ringsskyldiga

7 �

En utl�ndsk juridisk person som ska bedriva sin n�ringsverksamhet i

Sverige genom en filial �r bokf�ringsskyldig f�r verksamheten.

En utomlands bosatt fysisk person som bedriver n�ringsverksamhet i Sve-

rige �r bokf�ringsskyldig f�r verksamheten. Det som s�gs i 6 � andra stycket
om f�rfogandet �ver vissa fastigheter g�ller �ven i fr�ga om s�dana personer.

8 �

Utl�ndska f�rs�kringsgivare och utl�ndska tj�nstepensionsinstitut som

bedriver verksamhet som avser skadef�rs�kring eller �terf�rs�kring av skade-
f�rs�kring genom en s�dan generalagent eller generalrepresentation som avses i
1 kap. 9 eller 12 � lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige, �r bokf�ringsskyldiga f�r verksamheten
under f�ruts�ttning att verksamheten bedrivs fr�n ett s�dant fast driftst�lle som av-
ses i 2 kap. 29 � inkomstskattelagen (1999:1229).

4 kap.

6 �

3

Aff�rsh�ndelserna ska kunna presenteras i en och samma redovis-

ningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag, eko-
nomiska f�reningar, sparbanker, medlemsbanker och f�rs�kringsf�retag f�r
dock redovisningsvalutan i st�llet vara euro.

3 Senaste lydelse 2010:2064.

background image

3

SFS 2017:437

Byte av redovisningsvaluta f�r ske endast vid ing�ngen av ett nytt r�ken-

skaps�r. Best�mmelser om omr�kning i samband med byte av redovisnings-
valuta finns i �rsredovisningslagen (1995:1554).

Om f�retaget har bytt redovisningsvaluta, f�r ett nytt byte g�ras endast om

Skatteverket till�ter det. Tillst�nd f�r v�gras endast om det finns anledning att
anta att bytet har ett otillb�rligt syfte.

Trots f�rstatredje styckena f�r ett avdelningskontor som �r bel�get utom-

lands och som har sj�lvst�ndig f�rvaltning ha sin redovisning i en valuta som
i det andra landet godtas som redovisningsvaluta.

Utl�ndska f�retags verksamhet i Sverige

7 �

Bokf�ringsskyldighetens inneb�rd �r densamma f�r en filial som f�r ett

svenskt f�retag av motsvarande slag.

Filialen ska ha en egen bokf�ring som �r skild fr�n det utl�ndska f�retagets

bokf�ring i �vrigt.

8 �

Best�mmelserna i 7 � ska till�mpas �ven p� f�rs�kringsverksamhet som

omfattas av 2 kap. 8 �.

Ett skadef�rs�kringsf�retag som bedriver sin verksamhet genom general-

representation ska anses utg�ra en sj�lvst�ndig filial i f�rh�llande till ett annat
skadef�rs�kringsf�retag som bedriver verksamhet genom samma generalre-
presentation.

9 �

N�ringsverksamhet som bedrivs i Sverige av en utomlands bosatt fysisk

person ska ha en egen bokf�ring som �r skild fr�n den fysiska personens bok-
f�ring i �vrigt.

6 kap.

3 a �

Skyldigheten enligt 1 � att uppr�tta en �rsredovisning g�ller inte f�r en

filial, om det utl�ndska f�retaget lyder under lagstiftningen i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och

1. har en r�ttslig form som �r j�mf�rbar med aktiebolaget,
2. �r ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller v�rdepappersbolag av mot-

svarande slag som de f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredo-
visning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag,

3. �r ett f�rs�kringsf�retag av motsvarande slag som de f�retag som omfat-

tas av lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag, eller

4. �r ett europakooperativ.
Om filialen till f�ljd av f�rsta stycket inte uppr�ttar n�gon �rsredovisning,

ska den i st�llet uppr�tta ett �rsbokslut. F�r �rsbokslutet till�mpas

1. i en filial till ett f�retag som avses i f�rsta stycket 1 eller 4 och som inte

�r ett s�dant f�retag som avses i samma stycke 2 eller 3, best�mmelserna i 4,
5, 7 och 8 ��,

2. i en filial till ett f�retag som avses i f�rsta stycket 2, best�mmelserna i

2 kap. 2 � och 35 kap. lagen om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-
pappersbolag, med undantag f�r h�nvisningen till 3 kap. 5 � �rsredo-
visningslagen (1995:1554), och

background image

4

SFS 2017:437

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. i en filial till ett f�retag som avses i f�rsta stycket 3, best�mmelserna i

2 kap. 2 � och 35 kap. lagen om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag, med
undantag f�r h�nvisningen till 3 kap. 5 � �rsredovisningslagen.

3 b �

Best�mmelserna i 3 a � ska till�mpas �ven p� f�rs�kringsverksamhet

som omfattas av 2 kap. 8 �.

Ett skadef�rs�kringsf�retag som bedriver sin verksamhet genom general-

representation ska anses utg�ra en sj�lvst�ndig filial i f�rh�llande till ett annat
skadef�rs�kringsf�retag som bedriver verksamhet genom samma generalre-
presentation.

N�r best�mmelserna om �rsbokslut i 3 a � andra stycket 3 till�mpas, g�ller

inte de f�reskrivna begr�nsningarna i f�rsta stycket i den paragrafen till f�re-
tag som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det och till vissa slag av f�rs�kringsf�retag.

7 kap.

F�rvaring av dokument m.m. som h�r till en verksamhet utomlands

5 �

Best�mmelserna i 2 � om f�rvaring i Sverige g�ller inte dokument, mik-

roskrift, maskinl�sbara medier, utrustning och system som avser verksamhet
som f�retaget bedriver genom ett avdelningskontor som �r bel�get utomlands
och som har sj�lvst�ndig f�rvaltning, om f�retaget �r bokf�ringsskyldigt i det
andra landet.

8 kap.

2 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om bokf�ringsskyldighetens fullg�rande enligt 4 kap. 7 � och om
utformning av och inneh�ll i den redovisning som enligt 6 kap. 3 a � ska l�m-
nas f�r verksamhet i en filial till

1. ett utl�ndskt kreditinstitut, betalningsinstitut eller v�rdepappersbolag av

motsvarande slag som de f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rs-
redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag, och

2. ett utl�ndskt f�rs�kringsf�retag av motsvarande slag som de f�retag som

omfattas av lagen (1995:1560) om �rsredovisning i f�rs�kringsf�retag.

R�tten att meddela f�reskrifter g�ller �ven s�dan verksamhet som avses i

4 kap. 8 � och 6 kap. 3 b �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.