SFS 2018:172 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2018:172 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
SFS2018-172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 3 a § och 8 kap. 2 § bokförings-
lagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

6 kap.
3 a §
2 Skyldigheten enligt 1 § att upprätta en årsredovisning gäller inte för
en filial, om det utländska företaget lyder under lagstiftningen i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som

de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Om filialen till följd av första stycket inte upprättar någon årsredovisning,

ska den i stället upprätta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

1. i en filial till ett företag som avses i första stycket 1 eller 4 och som inte

är ett sådant företag som avses i samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i
4, 5, 7 och 8 §§,

2. i en filial till ett företag som avses i första stycket 2, bestämmelserna i

2 kap. 2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisnings-
lagen (1995:1554), och

3. i en filial till ett företag som avses i första stycket 3, bestämmelserna i

2 kap. 2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med
undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen.

8 kap.
2 §
3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om bokföringsskyldighetens fullgörande enligt 4 kap. 7 §
och om utformning av och innehåll i den redovisning som enligt 6 kap. 3 a §
ska lämnas för verksamhet i en filial till

1. ett utländskt kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag

som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag, och

1 Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207.

2 Senaste lydelse 2017:437.

3 Senaste lydelse 2017:437.

SFS

2018:172

Publicerad
den

11 april 2018

background image

2

SFS

2018:172

2. ett utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som

omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Rätten att meddela föreskrifter gäller även sådan verksamhet som avses i

4 kap. 8 § och 6 kap. 3 b §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.