SFS 2018:1142 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2018:1142 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
SFS2018-1142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § bokföringslagen

(1999:1078) ska ha följande lydelse.

6 kap.
1 §
2 Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för

varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offent-

liggöra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,

2. ekonomiska föreningar,

3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,

3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt

samarbete (EGTS),

3 b. konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni

2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk

forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium),

3 c. europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av

den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska

partier och europeiska politiska stiftelser,

4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftel-

ser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar

av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund

av 2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett

av följande villkor:

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

2

Senaste lydelse 2016:1058.

SFS 2018:1142

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1142

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

8. företag som har licens enligt spellagen (2018:1138), dock inte sådana

företag med licens enligt 6 kap. spellagen vars balansomslutning för vart och

ett av de två senaste räkenskapsåren inte uppgått till 5 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller

för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-

företag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.