SFS 1993:1557 Lag om ändring i bokföringslagen (1976:125)

SFS 1993_1557 Lag om ändring i bokföringslagen (1976_125)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1557

Lag
om ändring i bokföringslagen (1976:125);

Utkom från trycket
den 29 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § bokföringslagen (1976:125)2

skall ha följande lydelse.

12 § Räkenskapsåret skall omfatta tolv månader. För enskild näringsid-

kare, dödsbo, handelsbolag där fysisk person eller dödsbo skall beskattas
för bolagets inkomst och sådan samfällighetsförvaltande juridisk person
som avses i 53 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370) skall kalender-
året utgöra räkenskapsår. Annan bokföringsskyldig får tillämpa annat
räkenskapsår än kalenderår (brutet räkenskapsår). Brutet räkenskapsår
skall omfatta tiden den 1 maj —den 30 april, den 1 juli —den 30 juni eller
den 1 september-den 31 augusti.

Om det med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse eller andra

omständigheter finns synnerliga skäl, kan regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer medge att annan period av tolv hela månader än
som följer av första stycket skall utgöra räkenskapsår.

När bokföringsskyldighet inträder eller räkenskapsåret lägges om, får

räkenskapsåret avse kortare tid än tolv månader eller utsträckas att omfat-
ta högst aderton månader. Avkortning av räkenskapsåret får också göras
om bokföringsskyldigheten upphör.

Tillämpas brutet räkenskapsår, får omläggning av räkenskapsåret ske till

kalenderår. I annat fall får omläggning av räkenskapsåret ej ske med
mindre tillstånd därtill ges av skattemyndigheten.

Den som är bokföringsskyldig i fråga om flera rörelser skall använda

samma räkenskapsår för dessa. För att få samma räkenskapsår för flera
rörelser får omläggning av räkenskapsår ske utan särskilt tillstånd.

Femte stycket äger motsvarande tillämpning på räkenskapsår inom kon-

cern. Föreligger synnerliga skäl, kan regeringen eller myndighet som rege-
ringen bestämmer medge att olika räkenskapsår får användas.

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94: SkU15, rskr. 1993/94: 108.

2

Lagen omtryckt 1993:57.

3989

background image

SFS 1993:1557

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

Micha l Koch
(Justitiedepartementet)

3990

ë

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.