SFS 1995:1556 Lag om ändring i bokföringslagen (1976:125)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 1995:1556 Lag om ändring i bokföringslagen (1976:125)
SFS 1995_1556 Lag om ändring i bokföringslagen (1976_125)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2982

Lag
om ändring i bokföringslagen (1976:125);

SFS 1995:1556

Utkom från trycket
den 29 december 1995

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

(1976:125)

dels att 22 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 11 a och b §§, av

följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:10, bet. 1995/96:LU4, rskr. 1995/96:91.

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I bolag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 1 kap. 1 § andra

stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag skall

11 a § tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds

närmast efter den 31 december 1995.

I övriga bolag som omfattas av årsredovisningslagen (1995:1554) skall

11 a § tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds

närmast efter den 31 december 1996.

2983

SFS 1995:1556

11 a § I aktiebolag och sådana handelsbolag som omfattas av års-

redovisningslagen (1995:1554) skall årsbokslutet bestå av balansräk-
ning, resultaträkning och noter. För årsbokslutet i sådana bolag gäller, i
stället för 13 - 20 §§, bestämmelserna i 2 kap. 2 - 4 och 6 §§, 3 kap.

1 - 4, 6, 8 och 9 §§ samt 4 och 5 kap. årsredovisningslagen.

11 b § I företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovis-

ning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag skall årsbokslutet bestå av balans-
räkning, resultaträkning och noter. För årsbokslutet i sådana företag
som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag gäller, i stället för 1 3 - 2 0 §§, bestämmelserna i 2 kap. 2 §
samt 3 - 5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag. För årsbokslutet i företag som omfattas av lagen om års-
redovisning i försäkringsföretag gäller, i stället för 13 - 20 §§, bestäm-
melserna i 2 kap. 2 § samt 3 - 5 kap. lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag. I fråga om båda slagen av företag gäller dock att
hänvisningarna till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554) inte
skall tillämpas.

22 § Allt räkenskapsmaterial skall bevaras i ordnat skick och på be-
tryggande sätt inom landet under minst tio år från utgången av det
kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Vad nu sagts gäller också avtal
och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa rörelsens eko-

nomiska förhållanden.

Skyldighet att som räkenskapsmaterial bevara material enligt 10 § första

stycket 3 upphör, om registrerade uppgifter på betryggande sätt föres över
till vanlig läsbar form eller till film eller annat material med registreringar
i mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel.

Om särskilda skäl föreligger, får skattemyndigheten för visst fall tillåta,

att räkenskapsmaterial i vanlig läsbar form förstöres före utgången av den
i första stycket angivna tiden. Materialet skall därvid under betryggande
former mikrofilmas eller kopieras på likvärdigt sätt. Kopiorna skall ordnas
så att sökta uppgifter lätt kan återfinnas och läsas samt bevaras under den

tid som återstår av den i första stycket angivna tiden.

Tillstånd som avses i tredje stycket medges dock av Finansinspek-

tionen när det gäller rörelse som står under inspektionens tillsyn.

background image

SFS 1995:1556

3. Bestämmelserna i 11 b § skall tillämpas första gången i fråga om det

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

2984

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.