SFS 2019:753 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2019:753 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
SFS2019-753.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § bokföringslagen
(1999:1078) ska ha följande lydelse.

4 kap.
6 §
2 Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redo-
visningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag,
ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, försäkringsföretag och
tjänstepensionsföretag får dock redovisningsvalutan i stället vara euro.

Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt

räkenskapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av
redovisningsvaluta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Om företaget har bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast

om Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anled-
ning att anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots första�tredje styckena får ett avdelningskontor som är beläget

utomlands och som har självständig förvaltning ha sin redovisning i en
valuta som i det andra landet godtas som redovisningsvaluta.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2017:437.

SFS

2019:753

Publicerad
den

26 november 2019

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.