SFS 2019:905 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2019:905 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
SFS2019-905.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ bokföringslagen
(1999:1078) ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Stiftelser är bokföringsskyldiga om värdet av tillgångarna, beräknat
enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten
inträder

1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då

överstiger det angivna gränsbeloppet, eller

2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna

överstiger gränsbeloppet.

Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör om tillgångarnas

värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna
gränsbeloppet.

Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna

enligt första stycket inte är uppfyllda:

1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
2. stiftelser som är moderstiftelser,
3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),
4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun

eller en region,

6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag.

5 § Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt denna
lag:

1. staten, kommunerna, regionerna, kommunalförbunden och region-

förbunden,

2. konkursbon, samt
3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast

till förmån för bestämda fysiska personer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2009:249.

SFS

2019:905

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:905

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.