SFS 2000:31 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2000:31 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
000031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om bokföringslagen

(1999:1078)

dels

att 6 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 6 §, samt närmast

före 4 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Redovisningsvaluta

6 §

Affärshändelserna skall kunna presenteras i en och samma redovis-

ningsvaluta. Redovisningsvalutan skall vara svenska kronor. I aktiebolag,
ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar,
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag får dock redovis-
ningsvalutan i stället vara euro.

Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räken-

skapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovis-
ningsvaluta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Har företaget bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om

skattemyndigheten tilllåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns an-
ledning anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots bestämmelserna i första�tredje styckena får en filial i annat land ha

sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.

6 kap.

6 §

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall

anges.

För poster i balansräkningen som avser tillgångar, avsättningar eller skul-

der i annan valuta än redovisningsvalutan skall anges enligt vilka principer
beloppen har räknats om till redovisningsvalutan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

SFS 2000:31

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

2*

SFS 2000:31�63

background image

2

SFS 2000:31

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

2. Försäkringsbolag som avses i punkt 2 eller 5 i övergångsbestäm-

melserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713) får, trots bestämmelsen i 4 kap. 6 § första stycket tredje me-
ningen, inte ha euro som redovisningsvaluta.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.