SFS 2000:31 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2000:31 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
000031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om bokföringslagen

(1999:1078)

dels

att 6 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 6 §, samt närmast

före 4 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

Redovisningsvaluta

6 §

Affärshändelserna skall kunna presenteras i en och samma redovis-

ningsvaluta. Redovisningsvalutan skall vara svenska kronor. I aktiebolag,
ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker, understödsföreningar,
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag får dock redovis-
ningsvalutan i stället vara euro.

Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räken-

skapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovis-
ningsvaluta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Har företaget bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om

skattemyndigheten tilllåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns an-
ledning anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots bestämmelserna i första�tredje styckena får en filial i annat land ha

sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.

6 kap.

6 §

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall

anges.

För poster i balansräkningen som avser tillgångar, avsättningar eller skul-

der i annan valuta än redovisningsvalutan skall anges enligt vilka principer
beloppen har räknats om till redovisningsvalutan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

SFS 2000:31

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

2*

SFS 2000:31�63

background image

2

SFS 2000:31

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

2. Försäkringsbolag som avses i punkt 2 eller 5 i övergångsbestäm-

melserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen
(1982:713) får, trots bestämmelsen i 4 kap. 6 § första stycket tredje me-
ningen, inte ha euro som redovisningsvaluta.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.