SFS 2020:669 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

SFS2020-669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)
ska ha följande lydelse.

4 kap.
6 §
2 Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redovis-
ningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag,
ekonomiska föreningar, sparbanker, försäkringsföretag och tjänstepensions-
företag får dock redovisningsvalutan i stället vara euro.

Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räken-

skapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovisnings-
valuta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Om företaget har bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast

om Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anled-
ning att anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots första–tredje styckena får ett avdelningskontor som är beläget utom-

lands och som har självständig förvaltning ha sin redovisning i en valuta
som i det andra landet godtas som redovisningsvaluta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2019:753.

SFS

2020:669

Publicerad
den

30 juni 2020

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.