SFS 2000:598 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2000:598 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
000598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 2 kap. 2 § första stycket 4 bokfö-

ringslagen (1999:1078) ordet ⬝jaktvårdsområdesföreningar⬝ skall bytas ut
mot ⬝viltvårdsområdesföreningar⬝ och orden ⬝lagen (1980:894) om jakt-
vårdsområden⬝ skall bytas ut mot ⬝lagen (2000:592) om viltvårdsområden⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253.

SFS 2000:598

Utkom från trycket
den 4 juli 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.