SFS 2005:591 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

050591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 7 kap. 7 § bokföringslagen

(1999:1078) skall ha följande lydelse.

7 kap.

7 §

3

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket för visst fall tillåta att do-

kument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara
räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i 2 §.

Tillstånd enligt första stycket ges av Finansinspektionen när det gäller fö-

retag som står under inspektionens tillsyn.

Även om ett tillstånd enligt första stycket har meddelats, får dokument,

mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara informa-
tion som omfattas av lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbin-
delser m.m. inte förstöras förrän tidigast fem år efter utgången av det kalen-
derår då räkenskapsåret avslutades. Förstöring får dock ske om informatio-
nen bevaras på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297.

2 Jfr kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finan-
siella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags
ekonomiska verksamhet (EGT L 195, 29.7.1980, s. 35, Celex 31980L0723), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000 (EGT L 193,
29.7.2000, s. 75, Celex 32000L0052).

3 Senaste lydelse 2003:727.

SFS 2005:591

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.