SFS 2003:727 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

030727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

(1999:1078)

2

dels att i 3 kap. 2 och 5 §§ ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot

”Skatteverket”,

dels att i 3 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 6 § samt 7 kap. 7 § ordet ”skattemyn-

digheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 6 § 2000:31.

SFS 2003:727

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.