SFS 2006:874 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2006:874 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
060874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om bokföringslagen

(1999:1078)

dels

att nuvarande 6 kap. 10 och 11 §§ skall betecknas 6 kap. 11 och

12 §§,

dels

att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 1, 2 och 4 §§,

6 kap. 1, 3 och 4 §§ och 7 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före nuvarande 6 kap. 10 och 11 §§ skall sättas

närmast före 6 kap. 11 § repektive 12 §,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 4 § och 6 kap.

10 § samt närmast före 1 kap. 4 § och 6 kap. 10 § nya rubriker, av följande
lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt

denna lag,

2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas

av bokföringsskyldighet enligt denna lag,

3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredo-

visningslagen,

5. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvud-

bokföringen,

6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av

ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med
omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder
samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller an-
nat,

7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en

vidtagen justering i bokföringen,

8. räkenskapsinformation:
a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2006:874

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:874

� 4 kap. 3 § (balansräkning),
� 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),
� 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),
� 5 kap. 6 § (verifikation),
� 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),
� 5 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),
� 6 kap. 2 § (årsredovisning),
� 6 kap. 4 § (årsbokslut),
� 6 kap. 5 § (noter till balansräkning och resultaträkning),
� 6 kap. 10 § (förenklat årsbokslut), samt
� 6 kap. 12 § (specifikation av balansräkningspost).
b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksam-

hetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall gå att följa

och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen.

Språk

4 §

Räkenskapsinformation som företaget självt upprättar enligt denna lag

skall avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket tillåta att ett företag, trots be-

stämmelserna i första stycket, upprättar räkenskapsinformationen på annat
språk. Ett företag som har fått ett sådant tillstånd skall dock, om en myndig-
het begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformationen till nå-
got av de språk som anges i första stycket.

Tillstånd enligt andra stycket ges av Finansinspektionen när det gäller fö-

retag som står under inspektionens tillsyn.

Av 2 kap. 5 §, 7 kap. 7 § och 9 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554)

följer att en årsredovisning, en koncernredovisning och en delårsrapport all-
tid skall avfattas på svenska.

2 kap.

2 §

3

Följande juridiska personer är bokföringsskyldiga i den utsträckning

som anges i andra�fjärde styckena:

1. ideella föreningar,
2. registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av så-

dana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund,

3. samfällighetsföreningar enligt 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning

av samfälligheter,

4. viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårds-

områden,

5. fiskevårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (1981:533) om fiske-

vårdsområden.

Juridiska personer som anges i första stycket är bokföringsskyldiga, om

värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon
kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

3

Senaste lydelse 2000:598.

background image

3

SFS 2006:874

1. från och med tidpunkten för den juridiska personens bildande, om till-

gångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller

2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna

överstiger gränsbeloppet.

Bokföringsskyldigheten enligt andra stycket upphör, om tillgångarnas

värde vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har varit lägre än det
angivna gränsbeloppet.

Om den juridiska personen bedriver näringsverksamhet eller är moderfö-

retag i en koncern, är den bokföringsskyldig även om förutsättningarna en-
ligt andra stycket inte är uppfyllda.

4 kap.

1 §

Ett företag skall

1. löpande bokföra alla affärshändelser enligt bestämmelserna i 5 kap. 1�

5 §§,

2. se till att det finns verifikationer enligt 5 kap. 6�9 §§ för alla bokfö-

ringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 5 kap.
11 §,

3. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana sys-

tem som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som
anges i 7 kap. 1 § 1 eller 2,

4. upprätta en balansräkning enligt 3 §, och
5. avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 6 kap.

3 §

När bokföringsskyldighet inträder eller när grunden för sådan skyldig-

het ändras, skall företaget utan dröjsmål upprätta en öppningsbalansräkning.

Vid upprättandet av öppningsbalansräkningen gäller 6 kap. 4 § andra

stycket eller, om företaget är ett sådant företag som avses i 6 kap. 3 § andra
stycket andra meningen, 6 kap. 10 § i tillämpliga delar.

5 kap.

1 §

Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registre-

ringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring).
Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständig-
heten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning
och resultat.

En affärshändelse som avser mottagandet av en gåva behöver inte bokfö-

ras, under förutsättning att

1. gåvans marknadsvärde är svårbestämbart men kan antas vara lågt, och
2. det är förenligt med god redovisningssed.

2 §

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbets-

dag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske.

Affärshändelserna får bokföras senare än som anges i första stycket, om

det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed.

Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljo-

ner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 6 kap.
1 § får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid rä-

background image

4

SFS 2006:874

kenskapsårets utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder
bokföras.

Vad som sägs i tredje stycket gäller också andra företag, om det endast fö-

rekommer ett mindre antal fakturor eller andra handlingar i verksamheten
och fordringarna och skulderna enligt dessa inte uppgår till avsevärda be-
lopp.

4 §

Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och

eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det be-
hövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick.

6 kap.

1 §

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier skall för

varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentlig-
göra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,
2. ekonomiska föreningar,
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,
4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftel-

ser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar
av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund
av 2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av

följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c skall fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

3 §

Andra företag än sådana som avses i 1 § skall, om de inte upprättar års-

redovisning, för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett
årsbokslut.

background image

5

SFS 2006:874

�&rsbokslutet skall upprättas enligt 4�9 §§. Företag i vilket den årliga net-

toomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är
skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 1 § får upprätta årsbokslutet i för-
enklad form enligt 10 §.

4 §

Ett årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och en balansräkning.

�&rsbokslutet skall upprättas i vanlig läsbar form. Beloppen i årsbokslutet
skall anges i svenska kronor.

När årsbokslutet upprättas, skall följande bestämmelser i årsredovisnings-

lagen (1995:1554) tillämpas:

1 kap. 3 § om vad som avses med andelar,
1 kap. 4�6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
2 kap. 7 § om undertecknande,
3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,
3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,
3 kap. 9 § om avsättningar,
3 kap. 12 § och 13 § första stycket om nettoomsättning och extraordinära

poster,

4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättnings-

tillgångar,

4 kap. 3 § om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,
4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,
4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,
4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och
4 kap. 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

Förenklat årsbokslut

10 §

Ett förenklat årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och en ba-

lansräkning. Det skall upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läs-
bar form.

I fråga om undertecknande av årsbokslutet gäller 2 kap. 7 § årsredovis-

ningslagen (1995:1554) i tillämpliga delar.

7 kap.

6 §

Ett företag får förstöra ett maskinläsbart medium som används för att

bevara räkenskapsinformation, om räkenskapsinformationen på ett betryg-
gande sätt överförs till dokument, mikroskrift eller annat maskinläsbart me-
dium.

Om räkenskapsinformationen består av uppgifter som företaget har tagit

emot från någon annan och är av det slag som företaget normalt bevarar på
maskinläsbart medium, får det maskinläsbara mediet dock förstöras först

background image

6

SFS 2006:874

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskaps-
året avslutades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.