SFS 2003:1135 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2003:1135 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
031135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 11 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om bokföringslagen

(1999:1078)

dels

att 7 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande

lydelse,

dels

att rubriken närmast före 7 kap. 4 § skall sättas närmast före

7 kap. 3 a §.

7 kap.

3 a §

Trots bestämmelserna i 2 § får ett företag förvara maskinläsbara me-

dier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat land inom
Europeiska unionen om

1. platsen för förvaring och varje ändring av denna plats anmäls till Skat-

teverket eller, när det gäller företag som står under Finansinspektionens till-
syn, till Finansinspektionen,

2. företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedel-

bar elektronisk åtkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål
under arkiveringstiden, och

3. företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram räkenskapsinformatio-

nen i Sverige i sådan form som avses i 1 § 1 eller 2.

Första stycket gäller också förvaring i ett land utanför Europeiska unionen

med vilket det finns rättsliga instrument om ömsesidigt bistånd med en räck-
vidd som är likartad med de som föreskrivs i

� rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om ömsesidigt bistånd

för indrivning av fordringar uppkomna till följd av verksamhet som utgör en
del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på
mervärdeskatt,

� rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bi-

stånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens
område, och

1

Prop. 2003/04:26, bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82.

2

Jfr rådets direktiv 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv

77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering
när det gäller mervärdesskatt (EGT L 15, 17.1.2002, s. 24, Celex 32001L0115).

SFS 2003:1135

Utkom från trycket
den 19 december 2003

background image

2

SFS 2003:1135

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

� rådets förordning (EEG) nr 218/92 av den 27 januari 1992 om adminis-

trativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt).

4 §

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket tillåta att ett företag förva-

rar maskinläsbara medier utomlands även om förutsättningarna enligt 3 a §
inte föreligger. I sådana fall får maskinutrustning och system som avses i 2 §
andra stycket hållas tillgängliga i samma land. Tillståndet får förenas med
villkor och begränsas till viss tid.

Tillstånd enligt första stycket ges av Finansinspektionen när det gäller fö-

retag som står under inspektionens tillsyn.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Villkor och begränsningar som följer av ett tillstånd som har lämnats

enligt 7 kap. 4 § i sin äldre lydelse behöver inte längre tillämpas om de ma-
skinläsbara medier som tillståndet avser får förvaras med stöd av
7 kap. 3 a §.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.