SFS 1999:1304 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

991304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 § bokfö-

ringslagen (1999:1078) skall ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig

för denna.

Vid tillämpningen av första stycket skall uthyrning av en sådan privatbo-

stadsfastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte
anses som näringsverksamhet. Ägande eller brukande av en sådan närings-
fastighet som avses i 2 kap. 14 § nämnda lag skall alltid anses som närings-
verksamhet.

3 kap.

1 §

Ett räkenskapsår skall omfatta tolv månader.

Fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person skall beskattas för

hela eller en del av bolagets inkomst och sådana samfällighetsförvaltande ju-
ridiska personer som avses i 6 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229) skall ha kalenderåret som räkenskapsår.

Andra företag får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår (brutet räken-

skapsår). Brutet räkenskapsår skall omfatta tiden den 1 maj–den 30 april,
den 1 juli–den 30 juni eller den 1 september–den 31 augusti.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på räkenskapsår

som avslutas efter utgången av år 2000.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

SFS 1999:1304

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.