SFS 2010:849 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Du är här: Start / Associationsrätt / Bokföringslag (1999:1078) / SFS 2010:849 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)
100849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § bokföringslagen

(1999:1078) ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för

varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentlig-
göra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,
2. ekonomiska föreningar,
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,
3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS),

4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte

stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlem-
mar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på
grund av 2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av

följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av

de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2009:701.

SFS 2010:849

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:849

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de

två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.