SFS 2010:2064 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

102064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 § bokföringslagen

(1999:1078) ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redovis-

ningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag,
ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag
får dock redovisningsvalutan i stället vara euro.

Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räken-

skapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovisnings-
valuta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Har företaget bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om

Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anledning
anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots bestämmelserna i första–tredje styckena får en filial i annat land ha

sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2003:727.

SFS 2010:2064

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.