SFS 1998:308 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1998:308 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
SFS 1998:308

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4

§ handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

4 §

2 Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

1. näringsidkarens firma,
2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant

saknas, av skattemyndighet tilldelat registreringsnummer, och postadress,

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress.

Handelsbolag:

1. bolagets organisationsnummer och firma,
2. näringsverksamhetens art,
3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller organisations-

nummer och postadresser

5. om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell förening är bolags-

man, fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseleda-
möter och styrelsesuppleanter i stiftelsen eller föreningen,

6. om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman, förvaltarens

namn, organisationsnummer och postadress samt fullständigt namn, person-
nummer och postadress för en ställföreträdare för förvaltaren,

7. av vem och hur firman tecknas, när ej firman får tecknas av varje

bolagsman ensam,

8. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolagsmännen

som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolagsmans utfästa
insats.

Ideell förening:
1. den firma under vilken föreningen idkar näring,

1

Prop. 1997/98:98, bet. 1997/98:LU22, rskr. 1997/98:221.

2

Senaste lydelse 1994:1225.

Svensk författningssamling

SFS 1998:308
Utkom från trycket
den 9 juni 1998

background image

6)6

2. föreningens namn, om det ej sammanfaller med firman, och organisa-

tionsnummer,

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där föreningens styrelse har sitt säte samt

föreningens postadress,

5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullständiga

namn, personnummer och postadresser,

6. av vem och hur föreningens namn tecknas, om ej namnet tecknas av

styrelsen ensam.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. En näringsidkare som vid lagens ikraftträdande redan är registrerad

skall senast den 31 december 1998 till handelsregistret anmäla sådana
uppgifter som anges i 4 § och som inte redan tidigare är införda i registret.
Detta gäller dock inte uppgift om ett handelsbolags eller en ideell förenings
organisationsnummer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.