SFS 1973:137

730137.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

^

SFS 1973:137

;

om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i

utkom från trycket

utlandet m.m.;

den 12 april 19 73

\

i

liven Stockholms slott den 2 m ars 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges,

Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi,

med riksdagen', funnit gott förordna som följer.

Allmänt ekonomiskt bistånd

I § Svensk medborgare, som råkat i nöd eller annan svårighet i

I

"Ilandet, kan erhålla tillfälligt ekonomiskt bistånd av beskickning eller

\

konsulat enligt de närmare föreskrifter som meddelas av Kontmgen

«

dier myndighet som Konungen bestämmer.

I

Svensk medborgare, som är bosatt i utlandet och som på grund av

j

ålder, sjukdom eller annan omständighet är ur stånd alt försörja sig,

j

2n erh ålla varaktigt ekonomiskt bistånd av utrikesdepartementets

"idersiödsnämnd enligt de närmare föreskrifter som meddelas av

onungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

i

*⬢§ Den s om erhåller bistånd enligt 1 § skall återbetala det mottagna

i

öii statsverket. Lämnas bistånd enligt 1 § till barn under 18

<

I'ar även barne ts vårdnadshavare återbetalningssky tdig.

^ a^nas bistånd enligt 1 § till s jöman eller annan som är eller varit

ombord på svenskt fartyg, för bestridande av kostnad, för

red^"

redare är ansvarig enligt författning eller avtal, är även

3ren åtej-beiainjj^gjgj^yljjg gentemot statsverket,

efte

^''^'"'"gsskyidighet enligt första stycket får jämkas eller

talnP^^'

särskilda skäl föreligger med hänsyn till den återbe-

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

'Pi

1972:132, Ju u 1973:1. rskr 1973:21.

269

¬

background image

SFS 1973:137

3 § Fräga om jämkning eller eftergift enligt 2 § prö vas a v n .rii
departementets understödsnämnd på ansökan av den åt erbetaln 7

skyldige. När särskilda skäl föreli gger, får nämnden äve n utan am?

besluta om jämkning eller efte rgift.

^

\

270

Ekonomiskt bistånd i brottmål m.m.

4 § Svensk medborgare, som är bosatt i Sverige och so m a nhäl iu

häktats eller eljest berövats friheten genom beslut av d omstol elW

annan myndighet i utlandet, är berättigad att av beskickning d ier

konsulat erhålla eko nomiskt bistånd i den utsträckning som behövs (ör

att han skall beredas ett tillfredsställande rättsskydd.

Bistånd enligt första stycket utgår även till här bosatt svensk med­

borgare som, utan att vara berövad friheten, i annat land l agföres för
brott eller är föremål för förfarande som avser hans a vlägsnande från

den främmande staten, omhändertagande för vård eller a nnat friheis-

berövande, om påföljden eller åtgärden skulle för honom innebära ett

allvarligt ingrepp.

Bistånd som avses i för sta eller andra stycket får omfatta kostnad för

utredning och bevisning samt för ersättning till för svarare, rät egängi-
biträde, ombud eller tolk, om kostnaden uppkommit un der förunder­

sökning, i rättegång eller i annat rättsligt förfarande. Föreligger
särskilda skäl får biståndet avse även annan kostnad.

När särskilda skäl föreligger, kan bistånd som avses ov an i denra

paragraf lämnas även till svensk medborgare som icke är bosatt i

Sverige.

5 § Lämnas bistånd enligt 4 § för bestridande av kostnader i

rättegäng eller under förundersökning om brott och dö mes den som

erhållit bistånd för brottet, skall han till statsverket åt erbetala vad han

mottagit. �&terbetalningsskyldigheten får dock jämkas el ler e fterges,

om skäl härtill föreligger med hänsyn till hans brott slighet eller peRO"

liga och ekonomiska förhållanden.

. .

PriKännes den som erh ållit bistånd enligt 4 § för brottet ska"

statsverket återbetala vad han mottagit endast i d en mån särskil a s

föreligger.

Nedlägges rättegång eller förundersökning om brott mot den^sj^

erhållit bistånd enligt 4 § utan att skuldfrågan avgjorts

skall den som erhållit bistånd, i den mån det med hänsyn t i o

digheterna är skäligt, till statsve rket återbetala vad han m otiagi -

6§ Lämnas bistånd enligt 4 § för annat ändamål än fö r "as

nv kostnader i rättegång eller under förundersökning oj" LiänJi?'

en som erhållit bistånd, i den mån det med hänsyn ti r"

leterna är skäligt, till statsverket återbetala vad han mottag'

7 § Chefen för utrikesdepartementets rättsavdclning öes

atcrbetalningsskyldighet enligt 5 eller 6 §.

vcrks'""^

Lagakraftägande beslut om återbetalningsskyldighct fa

en ordning som gäller för lagakraftägande dom.

cin

¬

background image

Ccitiensa"'"'® bestämmelser

gpg

gg I den utsträckning Konungen besiämmer, kan bistånd enligt

bcsiämmelserna i denna lag lämnas flykting eller statslös person som är

bosatt i Sverige.

9g Bistånd enligt den na lag skall icke utgå, i den mån sådant bistånd

};an erhållas frän annan stat enligt författning som gäller i de n staten

eller enligt internationell överenskommelse.

10 g Talan mot beslut i ärende som avses i denna lag föres hos
kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder \ kraft den I j uli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätia. Till

vtiermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med
Vårt k ung], sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(LS.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.