SFS 1974:157

740157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:157

Utkom från trycket

utfärdad den 29 mars 1974.

den 30 april 1974

Kungi. Maj:t förordnar följande med riksdagen'.

1 § Handelsregister föres hos länsstyrelsen.

Konungen kan förordna, att handelsregister skall föras gemensamt

för tvä eller flera län. Vad i d enna lag sägs om län gäller i så dant fall

det område för vilket gemensamt handelsregister föres.

2§ i handelsregister införes enskild näringsidkare och handelsbolag

samt ideell förening eller stiftelse som idkar näring.

Handelsbolag skall söka registrering, innan bolaget börjar sin

verksamhet. Detsamma gäller enskild näringsidkare, ideell förening

och stiftelse, om skyldighet att föra handelsböcker följer med verksam­

heten.

Enkelt bolag fär införas i handelsregister i den ordning som före-

skrives för handelsbolag. Vad i d enna lag sägs om handelsbolag gäller
även i fråga om sålunda registrerat enkelt bolag.

3 § Enskild näringsidkare och handelsbolag registreras hos läns­
styrelsen i det län där verksamheten skall drivas. Skall verksamheten

drivas inom flera län, sker registrering hos länsstyrelsen i d et län där

huvudkontoret skall inrättas.

Ideell förening och stiftelse registreras hos länsstyrelsen i det län där

föreningens eller stiftelsens styrelse har sitt säte.

Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket får

näringsidkaren registreras även i handelsregister för annat län där
verksamheten är avsedd av drivas.

4 § Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

' Prop. )974:4. LU 6 , rskr 56.

397

¬

background image

SFS 1974:157

Enskild näringsidkare:

1. näringsidkarens firma,
2. näringsidkarens fullständiga namn, bostads- och postadress samt

telefon,

3. näringsverksamhetens art,

4. den ort där huvudkontoret är inrättat samt kontorets postadress

och telefon.

Handelsbolag:

1. bolagets firma,
2. näringsverksamhetens art,
3. den ort där huvudkontoret är inrättat samt kontorets postadress

och telefon,

4. bolagsmännens fullständiga namn, bostads- och postadresser samt

telefon,

5. av vem och hur bolagets firma tecknas, när ej firman får tecknas

av varje bolagsman ensam,

6. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolags­

männen som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan

bolagsmans utfästa insats.

Ideell förening och stiftelse:

1. den firma under vilken f öreningen eller stiftelsen idkar näring,
2. föreningens eller stiftelsens namn, om det ej sammanfaller med

firman,

3. näringsverksamhetens art,
4. den ort där föreningens eller stiftelsens styrelse har sitt säte samt

föreningens eller stiftelsens postadress och telefon,

5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras full­

ständiga namn, bostads- och postadresser samt telefon,

6. av vem och hur föreningens eller stiftelsens namn tecknas, om ej

namnet tecknas av styrelsen ensam.

5 § Näringsidkare registreras under den firma under vilken han driver

sin verksamhet. Firma registreras enligt bestämmelserna i firmalagen

(1974:156) med iakttagande av vad som sägs i 6 och 7 §§ nedan.

6§ Handelsbolags firma skall innehålla ordet handelsbolag eller, om

kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. 1 bifirma får dock ej

intagas något av orden handelsbolag eller kommanditbolag.

7§ Firma skall tydligt skilja sig från annan i samma register förut

införd firma, även om firmorna ej avser verksamhet av samma eller

liknande slag.

8 § Har näringsidkare som införts i handelsregister meddelat prokura,

får prokuran registreras under näringsidkarens firma. Prokura får dock
ej registreras om den innehåller annan begränsning eller annat

förbehåll än som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974:158).

¬

background image

För registrerad prokura skall registret innehålla uppgift om pro-

SFS 1974; 157

kuristens fullständiga namn, bostads- och postadress samt telefon.

Har prokuristen särskilt bemyndigande att överlåta huvudmannens

fasta egendom eller tomträtt eller att söka inteckning eller upplåta
rättighet i denna, skall registret även innehålla uppgift härom.

Detsamma gäller om prokuran meddelats som kollektivprokura.

9 § Ansökan om registrering av handelsbolag göres av samtliga

bolagsmän.

Ansökan om registrering av ideell förening eller stiftelse göres av

styrelsen.

Prokura registreras på ansökan av huvudmannen. �r huvudmannen

handelsbolag, göres ansökan av samtliga bolagsmän.

10 § Ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura skall

innehålla de uppgifter som Konungen bestämmer.

11 § Har sökanden icke iakttagit vad s om är föreskrivet om ansökan
eller finner registreringsmyndigheten annat hinder föreligga för bifall

till ansökan, skall sökanden förelägg.is att inom viss tid avgiva yttrande

eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall ansökan

avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i före läggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till

ansökan och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall
ansökan avslås, om anledning ej föreligger att ge sökanden nytt
föreläggande.

12 § Bifalles an sökan om registrering av näringsidkare eller prokura,
skall i 4 eller 8 § föreskrivna uppgifter införas i reg istret.

13 § Upphör näringsidkare med sin verksamhet eller överlåtes

verksamheten eller sättes den under likvidation eller sker i annat fall

ändring i fråga om uppgift som registrerats, skall anmälan härom
ofördröjligen göras till varje länsstyrelse där registrering skett.

Anmälan göres och handlägges i den ordning som gäller för ansökan

om registrering, om ej annat följer av vad nedan i de nna paragraf sägs
eller av vad Konungen bestämmer.

Har enskild näringsidkare avlidit, är den som har vård om boet

skyldig att göra anmälan med anledning av dödsfallet. Har delägare i

handelsbolag

avlidit,

åligger

anmälningsskyldigheten

övriga

bolagsmän. Om domstol utsett likvidator i handelsbolag, är han
anmälningsskyldig beträffande bolaget. Bolagsman som lämnat bolaget
har rätt att göra anmälan om sin avgång. �&terkallelse av prokura får

anmälas av varje bolagsman som ej är utesluten från rätten att

företräda bolaget.

Omfattar överlåtelse av näringsverksamhet även firman, skall

anmälan om överlåtelsen göras av den nye innehavaren.

14 § Beviljas registrering i anledning av anmälan enligt 13 §, skall

399

ändringen införas i registre t.

¬

background image

SFS 1974; 157

^5 § Om förbud mot användning av firma och om hävande av firma­

registrering finns bestämmelser i f irmalagen (1974:156).

Menar någon i annat fall att registrering i handelsregister länder

honom till förfång, får talan föras mot näringsidkaren om hävande av
registreringen och om skadestånd.

16 0 Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av

firmaregistrering vunnit laga lo-aft, finns bestämmelser i firmalagen
(1974:156).

Har i annat fall genom dom som vunnit laga kraft förklarats, att

införing i registret ej bort ske eller att beslut som registrerats är ogiltigt

eller att i annat fall visst förhållande som registrerats ej föreligger, skall

registreringen avföras ur registret. Dom i mål som här avses skall

genom

domstolens

försorg

i

avskrift

sändas

till

registreringsmj'ndigheten.

Om bolagsman genom dom skilts från rätten att teckna bolagets

firma, skall uppgift härom registreras även om domen icke vunnit laga

Icraft.

Försättes näringsidkare i k onkurs, skall meddelande härom samtidigt

med kungörelsen om beslutet genom konkursdomarens försorg
översändas för registrering. Har högre rätt upphävt beslut om konkurs,
skall registreringen på anmälan av konkursdomaren avföras. När

konkurs avslutats, skall konkursdomaren ofördröjligen översända
meddelande härom för registrering.

17 § Har registrerad näringsidkare ej under de tio senaste åren

inkommit med någon anmälan till registret och kan det antagas alt han

upphört med sin verksamhet, skall registreringsmyndigheten på

lämpligt sätt inhämta upplysning huruvida verksamheten fortfarande

utövas.

Föreligger tillförlitliga upplysningar om att näringsidkare upphört

med sin verksamhet och ej ämnar återupptaga den, skall registrerings­

myndigheten genast avföra näringsidkaren ur registret. Om upplysning

ej erhålles att verksamheten fortfarande bedrives, skall myndigheten
genom kungörelse som sägs i 18 § anmana näringsidkaren att låta höra

av sig inom sex månader från kungörelsens utfärdande. Erhålles ej före

fristens utgång upplysning att verksamheten alltjämt bedrives, skall
näringsidkaren avföras ur registret.

18 g Registrering eller avförande ur registret skall genom regist­

reringsmyndighetens försorg ofördröjligen kungöras i P ost- och Inrikes

Tidningar och i tidning med allmän spridning inom den ort där

näringsverksamheten utövas eller är avsedd att utövas. Vad nu sagts

slcall ej gälla, när registrering eller avförande sker efter anmälan av

konkursdomaren.

19 § Registrering eller avförande ur registret som kungjorts i

ortstidning skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om ej av
omständigheterna framgår att han varken haft eller bort ha vetskap

400

därom.

¬

background image

20 § För registrering skall erläggas avgift som Konungen fastställer.

SFS 1074:157

211 § Talan mot registreringsmyndighetens beslut, varigenom ansökan
om eller anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats,
föres hos kammarrätten genom besvär inom två månader från beslutets

dag. 1 samma ordning föres talan mot beslut enligt 17 §.

22 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig
eller vilseledande uppgift i ansökan eller anmälan till registrerings­

myndigheten eller i h andling som fogas därvid dömes till böter, om ej

gärningen är belagd med straff i br ottsbalken.

Den som försummar föreskriven ansökan eller anmälan eller, där

sådan ansökan eller anmälan avskrivits eller avslagits eller registrering

hävts, försummar att göra ny föreskriven ansökan eller anmälan,

dömes till böter, högst femhundra kronor.

1. Denna lag träder i kra ft den 1 juli 1974.

2. Firma som registrerats enligt äldre lag får utan hinder av vad i 6 §

nya lagen sägs behållas oförändrad till utgången av juni 1984.

3. Firma som registrerats enligt äldre lag får utan hinder av vad i 7 §

nya lagen sägs behållas oförändrad. Om näringsidkare därigenom kan
blandas samman vid registrets förande, kan registreringsmyndigheten i

registret föra in en särskiljande ortsangivelse eller annat förtydligande.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

( J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.