SFS 1982:28

820028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982: 28

Lag

Utkom från trycket

den 26 januari 1982

86

om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till

svenska medborgare i utlandet m. m.;

utfärdad den 14 januari 1982.

Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:13 7) om eko­

nomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m.^

deb att i 5 -7 §§ ordet "statsverket" skall bytas ut mot " staten",
dels att 2 och 3 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Den som har fått bistånd enligt 1 § skall åt erbetala det mottagna be­

loppet till staten. I samband med återbetalning av bistånd enligt 1 § första

stycket skall också en avgift för biståndet betalas. Närmare föreskrifter omi
avgiften meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen

bestämmer. Om bistånd har lämnats till ett barn under 18 år är även bar­
nets vårdnadshavare skyldig att återbetala biståndsbeloppet och erlägga

avgiften till st aten.

Om en sjöman eller någon annan som är eller har varit ans tälld ombord

på ett s venskt fartyg har fått bistånd enligt 1 § för att täcka kostnader som

fartygets redare är ansvarig för enligt författning eller avtal, är även reda­

ren skyldig att återbetala biståndsbeloppet och erlägga avgiften till staten.

Betalningsskyldighet enligt första stycket får jämkas eller efterges, om

' Prop. 1981/82: 35, JuU 16 , rskr 102.

^ Senaste lydelse av

5 § 1975:1303

7 § 1978:273.

s

i

't'l

¬

background image

särskilda skäl föreligger med hänsyn till den betalningsskyldiges ekono-

SFS 1982:28

miska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

3

Utrikesdepartementet prövar frågor om betalningsskyldighet enligt

2§.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1982. Avgift tas inte ut vid återkrav

av bistånd som har beviljats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

^Senaste lydelse 1 978:273.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.