SFS 1975:1303

751303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1303 Lag

Utkom från trycket

den 29 dec. 1975

om ändring i lag en (1973:137) om ekonomiskt bistånd

till svenska medborgare i utlan det m.m.;

utfärdad den 11 december 1975.

2368

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1973:137) om

ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utla ndet m.m.

dels att i 1 och 8 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen",

delsz\i 5 § skall ha nedan angivna lydelse.

5 § Lämnas bistånd enligt 4 § för bestridande av kostnader i

rättegång eller under förundersökning om brott och dömes den som

erhållit bistånd för brottet, skall han till statsverket återbetala vad han

mottagit. �&terbetalningsskyldigheten får dock jämkas eller efterges,

om skäl härtill föreligger med hänsyn till han s brottslighet eller person­

liga och ekonomiska förhållanden.

Frikännes den som erhållit bistånd enligt 4 § för brottet skall han till

statsverket återbetala vad han mottagit endast i den mån särskilda skäl

föreligger.

Nedlägges rättegång eller förundersökning om brott mot den som

erhållit bistånd enligt 4 § utan att skuldfrågan avgjorts genom dom,
skall den som erhållit bistånd, i den mån det med hänsyn till omstän­
digheterna är skäligt, till statsverket återbetala vad han mottagit.

Detsamma gäller om skuldfrågan i anna t fall kan antagas ej komma att

avgöras genom dom därför att den som erhållit bistånd håller sig

undan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På re geringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76: 47, JuU 17, rskr 112 .

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.