SFS 1977:707

770707.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:707

Lag

Utkom från trycket
den 13 sep l. 1977

om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfårdad den 24 augusti 1977 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 17-19 §§ handeisregisterlagen

(1974:157) skall ha nedan angivna lydelse.

17 § Har registrerad näringsidkare ej under de tio senaste åren inkommit

med någon anmäla n till registret och kan det antagas att han upphört med
sin verksamhet, skall registreringsmyndigheten på lämpligt sätt inhämta

upplysning huruvida verksamheten fortfarande utövas.

Vinnes ej upplysning att verksamheten fortfarande utövas eller att

näringsidkaren ämnar återupptaga den, skall registreringsmyndigheten

genast avföra näringsidkaren ur registret.

18 § Registrering eller avförande ur registret skall genom registrerings­

myndighetens försorg ofördröjligen kungöras i Post- och Inrikes Tid­
ningar. Vad nu sagts skall ej gälla, när registrering eller avförande sker

efter anmälan av konkursdomaren.

19 § Registrering eller avförande ur registret som kungjorts i Post- och

Inrikes Tidningar skall anses ha kommit till tred je mans kännedom, om ej

av omständigheterna framgår att han varken haft eller bort ha vetskap
därom.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1978.
Bestämmelserna i 18 och 19

i sin äldre lydelse gäller fortfarande i

fråga om kungörande som har beslutats eller börjat verkställas före ikraft­

trädandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

1670

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Prop. 1976/77:63. KU 45, rskr 336.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.