SFS 1978:273

780273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:273

om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till

utkom från trycket

svenska medborgare i utlandet m.m.;

den öjuni i 978

utfärdad den 18 maj 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (197 3:137) om eko­

nomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.

dels att nuvarande 10 § skall betecknas 11 §,
dels att 1,3 och 7 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny bes tämmelse, 10 §, av nedan angivna

lydelse,

1 §2 Svensk medborgare, som råkat i nöd eller annan svårighet i

utlandet, kan erhålla tillfälligt ekonomiskt bistånd av beskickning eller
konsulat enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller

myndighet som regeringen bestämmer.

Svensk medborgare, som är bosatt i utlandet och som på grund av ålder ,

sjukdom eller annan omständighet är ur stånd att försörja sig, kan erhålla

varaktigt ekonomiskt bistånd av utrikesdepartementet enligt de närmare

föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen

bestämmer.

3 § �&terbetalas ej belopp som har utgått enligt 1 §, prövar utrikes­

departementet frågan om återbetalningsskyldighet.

7 § Utrikesdepartementet prövar fråga om återbetalningsskyldighet
enligt 5 eller 6 §.

Bestämmelsen i 31 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken om att

kostnad i vissa fall skall stanna på statsverket gäller även belopp som

avses i 5 eller 6 §.

10 § Lagakraftägande beslut om återbetalningsskyldighet får verkställas i
den ordning som gäller för lagakraftägande dom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978. �ldre bestämmelser gäller

alltjämt i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:168, JuU 36, rskr 282.

Senaste lydelse 1975:1303.

467

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.