SFS 1987:697

870697.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:697

om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

Utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 18 §§ handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

' Prop. 1986/87:90, LU 3 2, rskr. 320.

1613

¬

background image

SFS 1987:697

16 § Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävand

firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i

(1974:156).

'

Har i annat fall genom dom som vunnit laga kraft förklarats, att införi

registret ej bort ske eller att beslut som registrerats är ogiltigt eller at fj

annat fall visst förhållande som registerats ej föreligger, skall registrering-^'

en avföras ur registret. Dom i mål som här avses skall genom domstolens

försorg i avskrift sändas till registreringsmyndigheten.

Om bolagsman genom dom skilts från rätten att teckna bolagets firmä, !

skall uppgift härom registreras även om domen icke vunnit laga kraft.

Försätts en näringsidkare i k onkurs, skall meddelande om detta samti­

digt med kungörelsen om beslutet genom tingsrättens försorg översändaso

för registrering. Har högre rätt upphävt ett beslut om konkurs, skall

registreringen avföras på anmälan av tingsrätten. När en konkurs har

avslutats, skall rätten genast sända meddelande om detta för registrering.

18

Registrering eller avförande ur registret skall genom registrerings­

myndighetens försorg ofördröjligen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Vad som har sagts nu gäller inte när registrering eller avförande sker efter

anmälan av rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugene Palmér

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1977:707.

C?

3sn

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.