SFS 1991:302

910302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:302

om ändring i ha ndeisregisterlagen (1974:157);

utkom rrsn trycket

den 23 maj 19 91

Utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

att 22 § handelsregisterlagen

{1974:157) skall ha följande lydelse.

22 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig
eller vilseledande uppgift i ansökan eller an mälan till registreringsmyndig­

heten eller i handling som fogas därvid domes till böter, om ej gärningen är

belagd me d straff i b rottsbalken.

Den som försummar föreskriven ansökan eller anmälan eller, där sådan

ansökan eller anmälan avskrivits eller avslagits eller registrering hävts,
försummar att göra ny föreskriven ansökan eller anmälan, döms till pen­

ningböter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.