SFS 1992:1448

921448.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Ii}

Lag

SFS 1992:1448

om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utkom från trycket

den 29 december 1992

Utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskr ivs att 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17 oc h 18 §§

handelsregisterlagen (1974:157) skall ha följande lydelse.

11 § Handelsregister fors hos Patent- och registreringsverket.

3 § Enskild näringsidkare och hande lsbolag registreras for det län där

verksamheten skall drivas. Skall verksamheten drivas inom flera län, sker
registrering for det län där huvudkontoret skall inrättas.

Ideell förening och stiftelse registreras f�r det län där föreni ngens eller

stiftelsens styrelse har sitt säte.

Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket fär näringsidka­

ren registreras även för annat län där verksamheten är avsedd att drivas.

4 § Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

1. näringsidkarens firma,

2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer och postadress,

3. näringsverksamhetens art,

4. de t län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets post­

adress.

Handelsbolag:

1. bolagets firma,

2. näringsverksamhetens art,

3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets post­

adress,

4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer och postadresser,
5. av vem och hur firman teclcnas, när ej firman får tecknas av vaije

bolagsman ensam,

6. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolags­

männen som är komm anditdelägare och belop pet av vaije såda n bola gs­
mans utfästa insats.

Ideell förening och stiftelse:

1. den firma under vilken föreningen eller stiftelsen idkar näring,

2. föreningens eller stiftelsens namn, om det ej sammanfaller med fir­

man,

3. näringsverksamhetens art,

' Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93: LU10, rskr. 1992/93:75.

3509

¬

background image

SFS 1992:1448

4. det län och den ort där föreningens eller stiftelsens styrelse har sitt säte

samt föreningens eller stiftelsens postadress,

5. styrelseledamötemas och, där suppleanter utsetts,

deras fullständiga namn, personnummer och postadresser,

6. av vem och hur föreningens eller stiftelsens namn tecknas, om ej

namnet tecknas av styrelsen ensam.

7 § En firma skall tydligt skilja sig från andra hos Patent- och registre­

ringsverket i handelsregistret förut registrerade och ännu bestående firmor
med säte i samma län, även om firmorna inte avser verksamhet av samma

eller liknande slag.

8 § Har näringsidkare som införts i handelsregister meddelat prokura,

får prokuran registreras under näringsidkarens firma. Prokura får dock ej

registreras om den innehåller annan begränsning eller annat förbehåll än

som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974:158).

För registrerad p rokura skall registret innehålla uppgifter om prokuris-

tens fullständiga namn, personnummer och postadress.

Har prokuristen särskilt bemyndigande att överlåta huvudmannens fas­

ta egendom eller tomträtt eller att söka inteekning eller upplåta rättighet i

denna, skall registret även innehålla uppgift härom. Detsamma gäller ora

prokuran meddelats som kollektivprokura.

(ibTi

<p

0

13 § Upphör näringsidkare med sin verksamhet eller överlåts verksam­

heten eller sätts den under likvidation eller ändras i annat fall uppgift som
registrerats, skall anmälan om det utan dröjsmål göras till Patent- och
registreringsverket.

Anmälan görs och handläggs i den ordning som gäller för ansökan ora

registrering, om ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs eller av
vad regeringen bestämmer.

Har enskild näringsidkare avlidit, är den som har vård om boet skyldig

att göra anmälan med anledning av dödsfallet. Har delägare i handelsbolag
avlidit, åligger anmälningsskyldigheten övriga bolagsmän. Om domstol

utsett likvidator i handelsbolag, är han anmälningsskyldig beträCFande
bolaget. Bolagsman som lämnat bolaget har rätt att göra anmälan om sin

avgång. �&terkallelse av prokura får anmälas av vaije bolagsman som ej är

utesluten fran rätte n att företräda bolaget.

Omfattar överlåtelse av näringsverksamhet även firman, skall anmälan

om överlåtelsen göras av den nye innehav aren.

17

Har en registrerad näringsidkare inte under de tio senaste åren gett

in någon anmälan till registret och kan det antas att han upphört med sin

verksamhet, skall registreringsmyndigheten undersöka om verksamheten

fortfarande utövas. Detta skall ske genom brev till den i handelsregistre t

registrerade adressen samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidning­

ar.

Om det två månade r efter kungörandet enligt första stycket inte framgår

att verksamheten fo rtfarande utövas eller att näringsidkaren ämnar åter-

GQ-

3510

Senaste lydelse 1977: 707.

¬

background image

uppta den, skall registreringsmyndigheten genast avföra näringsidkaren ur

SFS 1992:1448

registret.

18

Registrering eller avförande ur regis tret skall genom registrerings-

myndighetens försorg utan dröjsmål kungöras i Post- och Inrikes Tidning­
ar. Registrering eller avförande som sker efter anmälan av rä tten behöver

inte kungöras av registreringsmyndigheten.

En kun görelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har

införts i registret skall endast ange ändringens art.

1. Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1993.
2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara re gistreringsmyn-

5

dighet, dock längst fram till den I januari 1995. Regeringen bestämmer vid

h

vilken ti dpunkt vaije läns styrelses handelsregister skall över föras till Pa-

S

tent- och r egistreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan öv erföring

sker gäller I, 3, 4 , 7, 8, 13, 17 och 18 §§ i sin äldre lydelse,

t

3. Om en näringsidkare, som registrerats före den tidpunkt då re gistret

�verfördes till Patent- och registreringsverket, avförts ur re gistret och det

21

därefter vis ar sig att verksamheten fortfarande utövas, för regi strerings-

ä

myndigheten, efter anmälan från näringsidkaren, undanröja uppgiften om

;L'I

avförande oc h återinföra näringsidkaren i registret. �&terinföring av nä­
ringsidkaren i registret för dock bara ske om anmälan kommer in inom ett
år från tidpunkten för avförandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

ih:

fl

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

;£]

' Senaste lydelse 1987:697.

�

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.