SFS 2016:198 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2016:198 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
160198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen

(1974:157) ska ha följande lydelse.

21 §

2

Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ansökan eller

anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 15 a eller 17 §.
Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av en firma över-
klagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha
kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:92.

SFS 2016:198

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.