SFS 2018:205 Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2018:205 Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd
SFS2018-205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt

bistånd

Utfärdad den 12 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:491) om
konsulärt ekonomiskt bistånd

dels att 13, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 § ska lyda ⬝�&terbetalnings- och

ersättningsskyldighet⬝,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 a och 12 a §§, av följande

lydelse.

4 a § Konsulärt

ekonomiskt

bistånd

kan

även

lämnas

till

unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, i den utsträckning som
följer av de konsulära skyldigheter som Sverige har i förhållande till övriga
medlemsstater i Europeiska unionen enligt rådets direktiv (EU) 2015/637 av
den 20 april 2015 om samordnings- och samarbets-åtgärder för
underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i
tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

12 a § Om staten har ersatt en annan medlemsstat i Europeiska unionen
för kostnader för konsulärt skydd som har lämnats med stöd av rådets
direktiv (EU) 2015/637, i den ursprungliga lydelsen, ska den som har fått
det konsulära skyddet ersätta staten för dessa kostnader.

13 § �&terbetalningsskyldighet enligt 9 § eller 10 § första stycket eller
ersättningsskyldighet enligt 12 a § får jämkas eller efterges, om det finns
särskilda skäl för det med hänsyn till den betalningsskyldiges personliga
eller ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Vid återbetalning enligt 10 och 11 §§ ska 31 kap. 1 § tredje stycket

rättegångsbalken tillämpas.

15 § Frågor om återbetalning av konsulärt ekonomiskt bistånd och
ersättning till staten för kostnader för konsulärt skydd som har lämnats av
en annan medlemsstat i Europeiska unionen prövas av Regeringskansliet.

1 Prop. 2017/18:48, bet. 2017/18:JuU28, rskr.2017/18:185.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder

för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om

upphävande av beslut 95/553/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2018:205

Publicerad
den

19 april 2018

background image

2

SFS

2018:205

16 § �&terbetalningsbelopp, ersättningsbelopp och avgift som inte

betalas när beslutet om betalningsskyldighet fått laga kraft ska lämnas för
indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet
enligt utsökningsbalken ske.

Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för mindre

belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.