SFS 1993:761 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1993:761 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
SFS 1993_761 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974_157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:761
Utkom från trycket
den 23 juni 1993

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

2 §2 I handelsregistret förs in

1. enskild näringsidkare,

2. handelsbolag,
3. ideell förening eller stiftelse som utövar näringsverksamhet, och
4. bolagsmän i enkla bolag, om näringsverksamhet utövas i bolaget.
En enskild näringsidkare, ideell förening eller stiftelse som skulle ha

varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1929:117), om denna gällt
även efter utgången av år 1976, skall söka registrering innan verksamheten
börjar. Detsamma gäller bolagsmännen i ett enkelt bolag, om den verk-
samhet som skall utövas i bolaget skulle ha medfört sådan bokföringsskyl-
dighet.

1

Prop. 1992/93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328.

2

Senaste lydelse 1976:128.

1686

background image

Bestämmelserna i denna lag om enskild näringsidkare skall tillämpas på

de bolagsmän i ett enkelt bolag som förs in i handelsregistret, dock med
följande undantag:

1. Någon firma skall inte registreras för verksamheten.

2. Bolagsmännen skall registreras under sina namn.

SFS 1993:761

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand
(Justititiedepartementet)

1687

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.