SFS 1994:58 Lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1994:58 Lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m.
SFS 1994_58 Lag om ändring i lagen (1973_137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

114

SFS 1994:58

Utkom från trycket
den 8 mars 1994

Lag
om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd
till svenska medborgare i utlandet m. m.;

utfärdad den 24 februari 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1973:137) om ekono-

miskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. skall införas två
nya paragrafer, 4 a och 5 a §§, av följande lydelse.

4 a § En i Sverige bosatt svensk medborgare, som i utlandet blivit utsatt
för våldsbrott, har rätt att av beskickning eller konsulat få ekonomiskt

1

Prop. 1993/94:26, bet. 1993/94: JuU 12, rskr. 1993/94:124.

background image

115

SFS 1994:58

bistånd i anslutning till brottet om det behövs för att han eller hon skall
kunna ta till vara sin rätt.

Bistånd enligt första stycket får omfatta kostnader för utredning och

bevisning samt för ersättning till ombud eller tolk.

5 a § Den som fått bistånd enligt 4 a § skall till staten återbetala vad han
eller hon mottagit endast om det finns särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

ALF SVENSSON

Hans Corell
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.