SFS 1994:1225 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1994:1225 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
SFS 1994_1225 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974_157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1225
Utkom från trycket
den 13 september 1994

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 25 augusti 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om handelsregisterlagen

(1974:157)

dels att 2 § i paragrafens lydelse enligt lagen (1993:761) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att 3, 4 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

2 §2 I handelsregistret förs in

1. enskild näringsidkare,

2. handelsbolag,
3. ideell förening som utövar näringsverksamhet, och
4. bolagsmän i enkla bolag, om näringsverksamhet utövas i bolaget.
En enskild näringsidkare eller ideell förening som skulle ha varit bokfö-

ringsskyldig enligt bokföringslagen (1929:117), om denna gällt även efter
utgången av år 1976, skall söka registrering innan verksamheten börjar.
Detsamma gäller bolagsmännen i ett enkelt bolag, om den verksamhet som
skall utövas i bolaget skulle ha medfört sådan bokföringsskyldighet.

1

Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94: LU12, rskr. 1993/94:225.

2

Nuvarande lydelse enligt SFS 1993:761.

2681

background image

SFS 1994:1225

Bestämmelserna i denna lag om enskild näringsidkare skall tillämpas på

de bolagsmän i ett enkelt bolag som förs in i handelsregistret, dock med
följande undantag:

1. Någon firma skall inte registreras för verksamheten.

2. Bolagsmännen skall registreras under sina namn.

3 §3 Enskild näringsidkare och handelsbolag registreras för det län där

verksamheten skall drivas. Skall verksamheten drivas inom flera län, sker
registrering för det län där huvudkontoret skall inrättas.

Ideell förening registreras för det län där föreningens styrelse har sitt

säte.

Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket får näringsidka-

ren registreras även för annat län där verksamheten är avsedd att drivas.

4 §4 Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

1. näringsidkarens firma,

2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer och postadress,
3. näringsverksamhetens art,

4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets post-

adress.

Handelsbolag:

1. bolagets firma,

2. näringsverksamhetens art,
3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets post-

adress,

4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer och postadresser,

5. av vem och hur firman tecknas, när ej firman får tecknas av varje

bolagsman ensam,

6. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolags-

männen som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolags-
mans utfästa insats.

Ideell förening:

1. den firma under vilken föreningen idkar näring,

2. föreningens namn, om det ej sammanfaller med firman,
3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där föreningens styrelse har sitt säte samt

föreningens postadress,

5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullständiga

namn, personnummer och postadresser,

6. av vem och hur föreningens namn tecknas, om ej namnet tecknas av

styrelsen ensam.

9 § Ansökan om registrering av handelsbolag göres av samtliga bolags-

män.

3

Senaste lydelse 1992:1448.

4

Senaste lydelse 1992: 1448.

2682

background image

Ansökan om registrering av ideell förening göres av styrelsen.

Prokura registreras på ansökan av huvudmannen. �r huvudmannen

handelsbolag, göres ansökan av samtliga bolagsmän.

SFS 1994:1225

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. En vid ikraftträdandet registrerad stiftelse på vilken 10 kap. stiftelse-

lagen (1994:1220) då är eller senare kommer att bli tillämplig skall avföras
ur registret när den har införts i stiftelseregistret enligt stiftelselagen
(1994:1220).

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2683

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.