SFS 1995:29 Lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1995:29 Lag om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
SFS 1995_29 Lag om ändring i lagen (1973_137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

29

SFS 1995:29

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt
bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1973:137) om

ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. skall ha
följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:29

11 §2 Beslut i ärende som avses i denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)

2

Senaste lydelse 1978:273.

30

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.