SFS 1995:33 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1995:33 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
SFS 1995_33 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974_157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:33

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

21 § Registreringsmyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller
anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, får över-

32

background image

klagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 17 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:33

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

33

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.