SFS 1995:33 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1995:33 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
SFS 1995_33 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974_157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:33

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

21 § Registreringsmyndighetens beslut, varigenom ansökan om eller
anmälan för registrering avskrivits eller registrering vägrats, får över-

32

background image

klagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 17 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:33

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

33