SFS 1995:794 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 1995:794 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
SFS 1995_794 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974_157)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:794

Utkom från trycket

den 21 juni 1995

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 § handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse,

16 §2 Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av
firmaregistrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen
(1974:156).

Har i annat fall genom dom som vunnit laga kraft förklarats, att

införing i registret ej bort ske eller att beslut som registrerats är ogiltigt
eller att i annat fall visst förhållande som registrerats ej föreligger, skall
registreringen avföras ur registret. Dom i mål som här avses skall genom
domstolens försorg i avskrift sändas till registreringsmyndigheten.

Om bolagsman genom dom skilts från rätten att teckna bolagets firma,

skall uppgift härom registreras även om domen icke vunnit laga kraft.

Försätts en näringsidkare i konkurs, skall tingsrätten för registrering

underrätta registreringsmyndigheten om beslutet, vem som har utsetts
till konkursförvaltare och vilken tillsynsmyndighet som utövar tillsyn
över förvaltningen. Har högre rätt upphävt ett beslut om konkurs, skall
tingsrätten anmäla detta för registrering. När en konkurs har avslutats,
skall rätten genast sända meddelande om detta för registrering.

1

Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411.

2

Senaste lydelse 1987:697.

1430

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

SFS 1995:794

1431

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.