SFS 2004:239 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2004:239 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
040239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 och 13 §§ handelsregisterlagen

(1974:157)

2

orden ⬝Patent- och registreringsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Bo-

lagsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registrerings-

verket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall över-
lämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av

1 § 1992:1448
13 § 1992:1448.

SFS 2004:239

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.