SFS 2003:491 Lag om konsulärt ekonomiskt bistånd

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2003:491 Lag om konsulärt ekonomiskt bistånd
030491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konsulärt ekonomiskt bistånd;

utfärdad den 26 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands (konsulärt ekonomiskt bi-

stånd) lämnas av svenska beskickningar och karriärkonsulat enligt bestäm-
melserna i denna lag.

Konsulärt ekonomiskt bistånd skall återbetalas av den enskilde enligt vad

som anges i 9�13 §§.

2 §

Vid tillämpning av denna lag skall frågan om någon är bosatt i Sverige

avgöras enligt bestämmelserna om bosättning i Sverige i 2 kap. socialförsäk-
ringslagen (1999:799).

Vem som kan få bistånd

3 §

Konsulärt ekonomiskt bistånd kan lämnas till

1. svenska medborgare som är bosatta i Sverige, och
2. flyktingar och statslösa personer som är bosatta i Sverige.

4 §

Om det finns särskilda skäl för det kan konsulärt ekonomiskt bistånd

även lämnas till

1. en svensk medborgare som inte är bosatt i Sverige, och
2. en annan i Sverige bosatt utlänning än som avses i 3 § 2.

5 §

Utländska medborgare som på grund av egen eller närståendes anställ-

ning eller etablering som egenföretagare i Sverige kan härleda rättigheter i
fråga om sociala förmåner från

1. EG-rätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,

skall när det gäller rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd jämställas med

svenska medborgare under de förutsättningar som anges i föreskrifter av re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2002/03:69, bet. 2002/03:JuU16, rskr. 2002/03:209.

SFS 2003:491

Utkom från trycket
den 8 juli 2003

background image

2

SFS 2003:491

Rätten till bistånd

6 §

Den som har råkat i nöd eller annan svårighet i utlandet och därför be-

höver ekonomisk hjälp har rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd om behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt och det är skäligt att bistånd lämnas.

Bistånd lämnas med skäligt belopp för nödvändiga kostnader.
Bistånd kan även lämnas för avliden person enligt föreskrifter som med-

delas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

7 §

Konsulärt ekonomiskt bistånd åt den som har berövats friheten genom

beslut av domstol eller annan myndighet i utlandet får avse kostnad för ut-
redning, bevisning, juridiskt biträde och tolk under förundersökning, rätte-
gång eller annat sådant förfarande, om den frihetsberövade av särskild an-
ledning har behov av sådant bistånd.

Bistånd som avses i första stycket får lämnas även till den som inte är be-

rövad friheten, om förfarandet med sannolikhet kan leda till frihetsberö-
vande och det finns särskilda skäl för det.

8 §

Konsulärt ekonomiskt bistånd åt den som i utlandet har blivit utsatt för

våldsbrott får avse kostnad i anslutning till brottet för utredning, bevisning,
juridiskt biträde och tolk som den drabbade behöver för att kunna ta till vara
sin rätt.

�&terbetalning av bistånd

9 §

Den som har fått bistånd som har lämnats enbart enligt 6 § skall betala

tillbaka biståndet till staten.

Om biståndet har lämnats till någon som är under 18 år är även vårdnads-

havaren återbetalningsskyldig.

Om biståndet har lämnats till en sjöman eller någon annan som är eller har

varit anställd ombord på ett svenskt fartyg och biståndet har lämnats för att
täcka kostnader som fartygets redare är ansvarig för enligt författning eller
avtal, är även redaren återbetalningsskyldig.

10 §

Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för rättegång eller

förundersökning om brott och som dömts för brottet, skall betala tillbaka bi-
ståndet till staten.

Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för rättegång eller för-

undersökning om brott och som frikänts för brottet, skall betala tillbaka bi-
ståndet till staten bara i den utsträckning det finns särskilda skäl för det.

Om någon har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för rättegång eller

förundersökning om brott och skuldfrågan inte blir avgjord, skall den som
har fått biståndet betala tillbaka det till staten i den utsträckning det med
hänsyn till omständigheterna är skäligt.

11 §

Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 7 § för annat än rätte-

gång eller förundersökning om brott skall betala tillbaka biståndet till staten
i den utsträckning det med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

background image

3

SFS 2003:491

12 §

Den som har fått bistånd som har lämnats enligt 8 § skall betala till-

baka biståndet till staten bara i den utsträckning det finns särskilda skäl för
det.

13 §

�&terbetalningsskyldighet enligt 9 § och 10 § första stycket får jämkas

eller efterges om det finns särskilda skäl för det med hänsyn till den betal-
ningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden samt omständighe-
terna i övrigt.

Vid återbetalning enligt 10 och 11 §§ skall 31 kap. 1 § tredje stycket rätte-

gångsbalken tillämpas.

Avgift

14 §

Den som är skyldig att betala tillbaka bistånd som har lämnats enbart

enligt 6 § skall betala en avgift för biståndet.

Beslut om återbetalning

15 §

Frågor om återbetalning av konsulärt ekonomiskt bistånd prövas av

Regeringskansliet.

Indrivning

16 §

�&terbetalningsbelopp och avgift som inte betalas skall lämnas för in-

drivning. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Be-
stämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga
fordringar m.m.

Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa be-

lopp.

Bemyndigande

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om rätten till konsulärt ekonomiskt bistånd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. konsulärt ekonomiskt bistånd som avser avliden person, och
2. avgift enligt 14 §.

�verklagande

18 §

Beslut i ärenden enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2003, då lagen (1973:137) om

ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. (den äldre la-
gen) skall upphöra att gälla.

background image

4

SFS 2003:491

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

2. Den äldre lagens bestämmelser om varaktigt ekonomiskt bistånd gäller

fortfarande för personer som vid utgången av augusti 2003 uppbär sådant bi-
stånd. Om sådant bistånd lämnas efter ikraftträdandet skall det inte betalas
tillbaka.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ANNA LINDH
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.