SFS 2006:690 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2006:690 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
060690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16

§ handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

16 §

2 Om avförande av firma ur registret, sedan dom om hävande av firma-

registrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

Har i annat fall genom dom som vunnit laga kraft förklarats, att införing i

registret ej bort ske eller att beslut som registrerats är ogiltigt eller att i annat
fall visst förhållande som registrerats ej föreligger, skall registreringen avfö-
ras ur registret. Dom i målet som här avses skall genom domstolens försorg i
avskrift sändas till registreringsmyndigheten.

Om bolagsman genom dom skilts från rätten att teckna bolagets firma,

skall uppgift härom registreras även om domen icke vunnit laga kraft.

Försätts en näringsidkare i konkurs, skall tingsrätten för registrering un-

derrätta registreringsmyndigheten om beslutet och vem som har utsetts till
konkursförvaltare. Har högre rätt upphävt ett beslut om konkurs, skall tings-
rätten anmäla detta för registrering. När en konkurs har avslutats, skall rätten
genast sända meddelande om detta för registrering.

Vad i föregående stycke föreskrivits äger motsvarande tillämpning, om ett

beslut om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekon-
struktion har meddelats, högre rätt har upphävt ett sådant beslut eller en fö-
retagsrekonstruktion har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1996:770.

SFS 2006:690

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.