SFS 2003:866 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2003:866 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
030866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4, 7 och 17 §§ handelsregisterla-

gen (1974:157) skall ha följande lydelse.

4 §

2 Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:
1. näringsidkarens firma,
2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant

saknas, av Skatteverket tilldelat registreringsnummer, och postadress,

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
5. om näringsidkaren enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m. skall ha föreståndare, föreståndarens fullständiga namn, personnum-
mer och postadress.

Handelsbolag:
1. bolagets organisationsnummer och firma,
2. näringsverksamhetens art,
3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller organisations-

nummer och postadresser,

5. om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell förening är bolags-

man, fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseleda-
möter och styrelsesuppleanter i stiftelsen eller föreningen,

6. om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman, förvaltarens

namn, organisationsnummer och postadress samt fullständigt namn, person-
nummer och postadress för en ställföreträdare för förvaltaren,

7. av vem och hur firman tecknas, när ej firman får tecknas av varje bo-

lagsman ensam,

8. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolagsmännen

som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolagsmans utfästa
insats.

1 Prop. 2002/03:99 och 147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28.

2 Senaste lydelse 1998:308.

SFS 2003:866

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

2

SFS 2003:866

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Ideell förening:
1. den firma under vilken föreningen idkar näring,
2. föreningens namn, om det ej sammanfaller med firman, och organisa-

tionsnummer,

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där föreningens styrelse har sitt säte samt förening-

ens postadress,

5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullständiga

namn, personnummer och postadresser,

6. av vem och hur föreningens namn tecknas, om ej namnet tecknas av

styrelsen ensam.

7 §

3 En firma skall tydligt skilja sig från andra i handelsregistret förut re-

gistrerade och ännu bestående firmor registrerade för samma län. Detta gäl-
ler även om firmorna inte avser verksamhet av samma eller liknande slag.

17 §

4 I följande fall skall registreringsmyndigheten undersöka om en i han-

delsregistret registrerad näringsidkare fortfarande utövar någon verksamhet:

1. näringsidkaren har under de senaste tio åren inte gett in någon anmälan

till registret och det kan antas att han har upphört med sin verksamhet, eller

2. näringsidkaren är ett handelsbolag och antalet registrerade bolagsmän

är sedan minst ett år mindre än två och någon uppgift om likvidation har inte
registrerats.

Undersökningen enligt första stycket skall ske genom att registrerings-

myndigheten skickar ett brev till den adress som finns registrerad för nä-
ringsidkaren i registret samt genom kungörelse i Post- och Inrikes Tid-
ningar.

Om det ännu två månader efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar

inte framgår att verksamheten fortfarande utövas eller att näringsidkaren av-
ser att återuppta den, skall registreringsmyndigheten genast avföra närings-
idkaren från registret. I fall som avses i första stycket 2 skall näringsidkaren
dock inte avföras från registret, om antalet registrerade bolagsmän åter upp-
går till två eller flera eller uppgift om likvidation har registrerats.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. �ldre föreskrifter om enskild näringsidkare i 4 § första stycket 2 gäller

för registreringsnummer som har tilldelats före ikraftträdandet.

3. En enskild näringsidkare, som är registrerad i handelsregistret vid

ikraftträdandet, skall senast den 30 juni 2004 anmäla sådana uppgifter som
anges i 4 § första stycket 5 till Patent- och registreringsverket. Någon anmä-
lan behöver dock inte göras om uppgifterna redan är införda i registret.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Jan Josefsson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1992:1448.

4 Senaste lydelse 1992:1448.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.