SFS 2006:865 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2006:865 Lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
060865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i handelsregisterlagen (1974:157);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2�4 och 9 §§ handelsregisterlagen

(1974:157) skall ha följande lydelse.

2 §

2

Följande näringsidkare kan registreras i handelsregistret:

1. enskilda personer som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet

(enskilda näringsidkare),

2. handelsbolag,
3. ideella föreningar som utövar eller avser att utöva näringsverksamhet,
4. registrerade trossamfund som utövar eller avser att utöva näringsverk-

samhet, och

5. bolagsmän i enkla bolag, om bolagsmännen utövar eller avser att utöva

näringsverksamhet i bolaget.

Registrering i handelsregistret sker efter ansökan. Näringsidkare som av-

ses i första stycket 1, 3, 4 eller 5 och som enligt bokföringslagen
(1999:1078) är skyldiga att upprätta en årsredovisning skall ansöka om re-
gistrering.

Bestämmelserna i denna lag om enskild näringsidkare skall tillämpas på

de bolagsmän i ett enkelt bolag som förs in i handelsregistret, dock med föl-
jande undantag:

1. Någon firma skall inte registreras för verksamheten.
2. Bolagsmännen skall registreras under sina namn.
Bestämmelserna i denna lag om registrerade trossamfund skall tillämpas

även på registrerade organisatoriska delar av ett trossamfund.

3 §

3

Enskild näringsidkare och handelsbolag registreras för det län där

verksamheten skall drivas. Skall verksamheten drivas inom flera län, sker
registrering för det län där huvudkontoret skall inrättas.

En ideell förening och ett registrerat trossamfund registreras för det län

där föreningens eller trossamfundets styrelse eller motsvarande organ i sam-
fundet har sitt säte.

Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket får näringsidkaren

registreras även för annat län där verksamheten är avsedd att drivas.

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2

Senaste lydelse 1994:1225.

3

Senaste lydelse 1994:1225.

SFS 2006:865

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:865

4 §

4

Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

1. näringsidkarens firma,
2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om sådant

saknas, av Skatteverket tilldelat registreringsnummer, och postadress,

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
5. om näringsidkaren enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer

m.m. skall ha en föreståndare, föreståndarens fullständiga namn, person-
nummer och postadress,

6. om näringsidkaren enligt revisionslagen (1999:1079) skall ha en aukto-

riserad eller godkänd revisor

� revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
� revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hem-

vist, hemvist, och

� om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisations-

nummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

Handelsbolag:

1. bolagets organisationsnummer och firma,
2. näringsverksamhetens art,
3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets postadress,
4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller organisations-

nummer och postadresser,

5. om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell förening är bolags-

man, fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseleda-
möter och styrelsesuppleanter i stiftelsen eller föreningen,

6. om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman, förvaltarens

namn, organisationsnummer och postadress samt fullständigt namn, person-
nummer och postadress för en ställföreträdare för förvaltaren,

7. av vem och hur firman tecknas, om firman inte får tecknas av varje bo-

lagsman ensam,

8. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av bolagsmännen

som är kommanditdelägare och beloppet av varje sådan bolagsmans utfästa
insats,

9. om bolaget enligt revisionslagen (1999:1079) skall ha en auktoriserad

eller godkänd revisor

� revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
� revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hem-

vist, hemvist, och

� om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisations-

nummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

Ideell förening och registrerat trossamfund:

1. den firma under vilken föreningen eller trossamfundet utövar eller av-

ser att utöva näringsverksamhet,

2. föreningens eller trossamfundets namn, om det inte sammanfaller med

firman, och organisationsnummer,

4

Senaste lydelse 2003:866.

background image

3

SFS 2006:865

3. näringsverksamhetens art,
4. det län och den ort där föreningens eller trossamfundets styrelse eller

motsvarande organ i samfundet har sitt säte samt föreningens eller samfun-
dets postadress,

5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras fullständiga

namn, personnummer och postadresser,

6. av vem och hur föreningens, eller trossamfundets namn tecknas, om

namnet inte tecknas av styrelsen eller motsvarande organ ensamt,

7. om föreningen eller trossamfundet enligt revisionslagen (1999:1079)

skall ha en auktoriserad eller godkänd revisor

� revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,
� revisorns postadress och, om postadressen avviker från revisorns hem-

vist, hemvist, och,

� om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets organisations-

nummer och vem som är huvudansvarig för revisionen.

9 §

5

Ansökan om registrering av ett handelsbolag skall göras av samtliga

bolagsmän.

Ansökan om registrering av en ideell förening eller ett registrerat trossam-

fund skall göras av styrelsen eller motsvarande organ i samfundet.

En prokura skall registreras på ansökan av huvudmannen. Om huvudman-

nen är ett handelsbolag, skall ansökan göras av samtliga bolagsmän.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1994:1225.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.