SFS 2010:1021 Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2010:1021 Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd
101021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt
ekonomiskt bistånd;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2003:491) om konsulärt

ekonomiskt bistånd ska ha följande lydelse.

5 §

Utländska medborgare som på grund av egen eller närståendes anställ-

ning eller etablering som egenföretagare i Sverige kan härleda rättigheter i
fråga om sociala förmåner från

1. unionsrätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer,

ska när det gäller rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd jämställas med

svenska medborgare under de förutsättningar som anges i föreskrifter av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376.

SFS 2010:1021

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.