SFS 2010:1288 Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd

Du är här: Start / Associationsrätt / Handelsregisterlag (1974:157) / SFS 2010:1288 Lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd
101288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt
ekonomiskt bistånd;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2003:491) om konsulärt

ekonomiskt bistånd ska ha följande lydelse.

2 §

Vid tillämpning av denna lag ska frågan om någon är bosatt i Sverige

avgöras enligt bestämmelserna om bosättning i Sverige i 5 kap. socialför-
säkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1288

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.