Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1972:175
Departement: Finansdepartementet BB
Ändring införd: t.o.m. SFS1991:478
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.

SFS nr:    

1972:175
Departement/myndighet:    Finansdepartementet BB 
   Utfärdad:    1972-05-19 
   Ändrad:    t.o.m. SF

1991:478
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §  Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller  tomträtt, för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen  (1967:552) eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), får  som en särskild post bland tillgångarna i balansräkningen upptaga ett  belopp som motsvarar högst den samlade skuldökningen av bostadslån  enligt 33 § bostadslånekungörelsen och räntelån enligt 16 §  räntelånekungörelsen i paragrafernas lydelse vid utgången av juni 1989.  Posten skall betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa  bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit underhållslån enligt förordningen  (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, får som en särskild  tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsvarar  lånebeloppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med  vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. Detsamma gäller om  den bokföringsskyldige har erhållit underhållslån för år 1983 med stöd  av intyg som har utfärdats av länsbostadsnämnden, eller lån för sådana  underhålls-, reparations- eller energisparåtgärder för vilka bidrag har  uppburits enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid  förbättring av bostadshus, till den del lånet inte överstiger det  bidragsunderlag som har tillämpats i bidragsärendet under  räkenskapsåret.

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationslån enligt förordningen  (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus, får som en  särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som  motsvarar lånebeloppet. Posten skall betecknas Reparationslånepost  enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit ett lån enligt förordningen  (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål för att i förtid  återbetala ett sådant lån som avses i första, andra eller tredje  stycket, får ersättningslånet tas upp som en särskild tillgångspost i  balansräkningen, dock högst med samma belopp som skulle ha kunnat tas  upp som tillgångspost enligt denna lag för det återbetalade lånet.  Posten skall betecknas Ersättningslånepost enligt lagen med vissa  bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. I tillgångsposten får inte  ingå belopp med vilket ersättningslånet amortertats eller på annat sätt  minskats.

Avser tillgångspost enligt denna lag mer än ett låneobjekt, skall av  bokföringen framgå hur posten fördelar sig på objekten. Upplysning skall  lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet. Lag (1991:478).

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.