Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1972:175
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ändring införd: t.o.m. SFS1991:478
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
SFS nr:

1972:175
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 1972-05-19
Ändrad: t.o.m. SF

1991:478
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller tomträtt, för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen (1967:552) eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), får som en särskild post bland tillgångarna i balansräkningen upptaga ett belopp som motsvarar högst den samlade skuldökningen av bostadslån enligt 33 § bostadslånekungörelsen och räntelån enligt 16 § räntelånekungörelsen i paragrafernas lydelse vid utgången av juni 1989. Posten skall betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit underhållslån enligt förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, får som en särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsvarar lånebeloppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. Detsamma gäller om den bokföringsskyldige har erhållit underhållslån för år 1983 med stöd av intyg som har utfärdats av länsbostadsnämnden, eller lån för sådana underhålls-, reparations- eller energisparåtgärder för vilka bidrag har uppburits enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus, till den del lånet inte överstiger det bidragsunderlag som har tillämpats i bidragsärendet under räkenskapsåret.

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationslån enligt förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus, får som en särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsvarar lånebeloppet. Posten skall betecknas Reparationslånepost enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit ett lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål för att i förtid återbetala ett sådant lån som avses i första, andra eller tredje stycket, får ersättningslånet tas upp som en särskild tillgångspost i balansräkningen, dock högst med samma belopp som skulle ha kunnat tas upp som tillgångspost enligt denna lag för det återbetalade lånet. Posten skall betecknas Ersättningslånepost enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. I tillgångsposten får inte ingå belopp med vilket ersättningslånet amortertats eller på annat sätt minskats.

Avser tillgångspost enligt denna lag mer än ett låneobjekt, skall av bokföringen framgå hur posten fördelar sig på objekten. Upplysning skall lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet. Lag (1991:478).
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.